Odpowiedź eksperta pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne.

W opisanej sytuacji, zamawiający może wszcząć procedurę wyjaśnienia treści oferty.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dalej p.z.p., daje określone możliwości Zamawiającemu, co do analizy (oceny) oferty i zawartej w niej ceny. Zamawiający ma prawo do żądania od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert (art. 87 ust. 1 p.z.p.), precyzowania i dopracowania treści ofert oraz przedstawienia informacji dodatkowych w postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego (art. 87 ust. 1a p.z.p.), poprawiania w ofercie omyłek (art. 87 ust. 2 p.z.p.), zwracania się do wykonawców o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny (art. 90 p.z.p.).

Zgodnie z treścią art. 87 ust. 1 p.z.p. w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest jednak prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1a i 2 p.z.p. (sprecyzowania i doprecyzowania oferty w trybie dialogu konkurencyjnym oraz poprawienia omyłek), dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Oczywiście ten przepis nie ma zastosowania, gdy oferta wykonawcy podlega odrzuceniu. Regulacja art. 87 ust. 1 p.z.p. powinna być rozpatrywana w kategoriach kompetencji zamawiającego - czyli prawa zamawiającego do żądania wyjaśnień, jednak połączonego z obowiązkiem zażądania tych wyjaśnień celem wypełnienia obowiązku przeprowadzenia oceny ofert w sposób staranny i należyty.

Ustawa p.z.p nie określa minimalnego terminu, jaki powinien dać zamawiający wykonawcy (wykonawcom) na przygotowanie wyjaśnień dotyczących treści ofert. Termin ten powinien być odpowiedni, aby wykonawcy byli w stanie przygotować wyjaśnienia i dostarczyć je zamawiającemu. Zbyt krótki wyznaczony czas może być uznany za sprzeczny z zasadami udzielania zamówień: zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. P.z.p. nie zabrania również, żeby zamawiający wydłużał czas na udzielenie wyjaśnień, w szczególności, kiedy dany wykonawca w sposób obiektywny udowodni, że w pierwotnym czasie nie jest w stanie przedstawić wymaganych wyjaśnień.

W sytuacji, kiedy w ofercie pomimo takiego obowiązku brak jest informacji na temat podwykonawstwa (wskazania części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy), należałoby wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień zgodnie z treścią art. 87 ust. 1 p.z.p. Zamawiający musi mieć pełne dane na temat oferty, aby móc ją ocenić. Wszelkie wątpliwości, co do oferty powinny być wyjaśniane w granicach przepisów p.z.p. tak, aby mieć pewność, że ocena ofert została przeprowadzona prawidłowo. W tym przypadku trudno ocenić ofertę wykonawcy, czy zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, czy w sytuacji braku skreślenia, nie zamierza skorzystać z podwykonawców. Niestety bez wyjaśnienia w tym zakresie nie jest możliwe jednoznaczna ocena oferty wykonawcy związana z podwykonawstwem.