Odpowiedź eksperta pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne.

Wprowadzony do systemu zamówień publicznych art. 91 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych dalej p.z.p., ogranicza wybór wykonawcy wyłącznie w oparciu o kryterium cenowe do przedmiotów zamówienia, które mają charakter powszechnie dostępny oraz mają ustalone standardy jakościowe. Tego rodzaju świadczeniem nie jest z pewnością usługa obejmująca odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Odejście od ceny będzie wymagało większego profesjonalizmu od zamawiających>>

W ocenie autora dodatkowe kryteria jakie mogłyby znaleźć zastosowanie w takim postępowaniu to kryteria odnoszące się bądź do jakości, sposobu świadczenia usługi, albo kryteria kontraktowe tj. dotyczące już samej umowy w sprawie zamówienia publicznego. W pierwszej grupie kryterium mogłoby się sprowadzać do oceny sposobu w jaki wykonawca planuje świadczenie usługi w w kontekście wymagań wynikających z rozporządzenia ministra środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych dalej r.w.r.

Kryterium kontraktowym mógłby być harmonogram realizacji usługi składany wraz z ofertą. W tym przypadku zamawiający mógłby oceniać m.in. zakładaną częstotliwość wywozu odpadów, godziny wywozu odpadów, trasy po jakich będą się poruszały pojazdy wykonawcy. W tej grupie kryteriów można także wymienić np.: warunki płatności, a także wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, czy też wielkość sumy ubezpieczenia umowy w sytuacjach, gdy wymagane jest zabezpieczenie i ubezpieczenie umowy.

Cena jako jedyne kryterium oceny ofert wyjątkiem od reguły>>

Ograniczenie kryteriów wyłącznie do kryterium ceny zobowiązuje podmioty takie jak jednostki samorządu terytorialnego do uzasadnienia swojej decyzji poprzez wykazanie w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia.

Celem tego przepisu jest w istocie wymuszenie na zamawiających by nie poszukiwali rozwiązań jedynie pozornie tańszych. W przypadku wyboru wykonawcy jedynie w oparciu o kryterium cenowe w protokole postępowania konieczne będzie zawarcie uzasadnienia wykazującego, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia. Innymi słowy, zamawiający kierujący się jedynie ceną jako kryterium wybory wykonawcy, będzie musiał w zależności od rodzaju przedmiotu świadczenia wykazać, iż opis przedmiotu zamówienia, zasady rozliczania za realizację usługi, zasady pokrywania kosztów eksploatacji itp. były uwzględniane w wycenie wykonawcy. Z uzasadnienia zawartego w protokole ma więc wynikać, że ograniczenie się tylko do kryterium ceny nie wywołało konsekwencji w postaci wyboru najtańszego rozwiązania, które w okresie realizacji i tak generowało dodatkowe koszty, jakie nie były uwzględniane w ramach porównywania ofert.

Rodzaje kryteriów możemy podzielić na kilka grup: 1) Kryteria kosztowe obejmujące wbrew pozorom nie tylko cenę w klasycznym tego słowa znaczeniu, ale także m.in. marże, upusty, koszty eksploatacji 2) Kryteria przedmiotowe, które najczęściej dotyczą jakości oferowanych wyrobów usług lub robót budowlanych.
W ocenie autora w tej grupie kryteriów znajduje się m.in. kryterium, które na potrzeby postępowania o jakim mowa w zapytaniu można określić jako "sposób realizacji usługi". Zastosowanie tego kryterium wymaga opisania w SIWZ elementów jakie ma przedstawić w swojej ofercie wykonawca i jakie będą przez zamawiającego oceniane. Wśród ocenianych elementów można wymienić m.in. sposoby/metody gwarantujące osiągnięcie poziomów recyklingów jakie są wymagane przepisami r.w.r. Przy tak sformułowanych wymaganiach wykonawca byłby zobligowany do wskazania w jaki sposób jego metoda realizacji zamówienia zapewnia uzyskanie poziomu recyklingu wymaganego w danym roku. Stopień szczegółowości opisów działań planowanych przez wykonawców zależy w głównej mierze od zapisów SIWZ.