Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.Stowarzyszenie zwróciło się do marszałka województwa o udostępnienie mu informacji dotyczącej, między innymi wysokości wynagrodzenia oraz nagród otrzymywanych przez pracowników zajmujących kierownicze stanowiska w urzędzie.


Marszałek odmówił udostępnienia żądanych danych.

WSA przypomniał, iż osoba będąca pracownikiem zatrudnionym w urzędzie marszałkowskim, o ile nie wykonuje wyłącznie czynności usługowych na rzecz zatrudnianej jednostki, przy uwzględnieniu zakresu obowiązków tej osoby, może być uznana za funkcjonariusza publicznego, a przez to za osobę pełniącą funkcję publiczną.


Zdaniem sądu, czynności usługowe lub techniczne, odnosić należy do zadań niemających władczego charakteru, a sprawowanych np. przez kierowców, osoby sprzątające, portierów, pracowników ochrony, serwis techniczny.

WSA zwrócił uwagę, iż podstawową rolą kierowników w urzędzie marszałkowskim jest przygotowywanie rozstrzygnięć i opracowywanie projektów, które dopiero są weryfikowane i akceptowane przez dyrektora i zarząd województwa.

Zatem rola kierowników wskazanych komórek organizacyjnych urzędu marszałkowskiego – odnosi się do "przygotowywania decyzji", a więc wstępnego zredagowania rozstrzygnięcia o władczym charakterze – wyjaśnił sąd.

WSA podkreślił, iż posiadanie choćby wąskiego zakresu kompetencji decyzyjnych realizowanych w ramach zatrudniającej instytucji publicznej, świadczyć może o tym, iż w konkretnym przypadku, dana osoba pełnić może funkcje publiczne.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Krakowie z 2 września 2014 r., sygn. akt II SA/Kr 940/14, nieprawomocny

Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.