Wójt odwołał ze stanowiska dyrektor przedszkola gminnego. Powodem był fakt, iż w czasie pełnienia funkcji dyrektor prowadziła jednocześnie działalność gospodarczą, co stanowi naruszenie zakazu, o którym mowa w ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Wojewoda rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność zarządzenia wójta.

Gmina wniosła skargę sądu administracyjnego. Jej zdaniem bowiem wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego nastąpiło po terminie.

WSA przyznał rację gminie.

Sąd przypomniał, iż o nieważności uchwały lub zarządzenia w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia.

Nie ma przy tym znaczenia dla biegu tego terminu okoliczność nie posiadania przez organ nadzoru dokumentacji związanej z podjęciem zarządzenia, a zwłaszcza nie byłoby podstaw do twierdzenia, że termin rozpoczynał biegł dopiero od dnia dostarczenia wszystkich dokumentów sprawy.

Termin ten ma charakter prekluzyjny i biegnie od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia wojewodzie.

Jeżeli organ nadzoru w terminie 30 dni od doręczenia uchwały nie stwierdzi jej nieważności, może tego dokonać jedynie sąd administracyjny na skutek wniesienia skargi przez ten organ.

Po upływie terminu organ traci wszelkie uprawnienia nadzorcze, w tym możliwość wstrzymania wykonania zaskarżonej uchwały – wyjaśnił sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Krakowie z 26 maja 2015 r., sygn. akt III SA/Kr 290/15, nieprawomocny