Pytanie:
Czy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pracownik zatrudniony na stanowisku Starszy Specjalista Pracy Socjalnej - Koordynator, który w zakresie czynności ma za zadanie zatwierdzanie wywiadów środowiskowych powinien mieć dodatkowo upoważnienie Burmistrza lub Dyrektora jednostki do wykonywania tej czynności?

Odpowiedź:
W świetle przepisów powszechnie obowiązujących wójt (burmistrz, prezydent) nie wydaje upoważnienia do zatwierdzania wywiadów środowiskowych.

Uzasadnienie:
Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik socjalny. Na jego podstawie podejmuje się rozstrzygnięcie o przyznaniu lub odmowie udzielenia pomocy społecznej. To pracownik przeprowadzający wywiad jest najlepiej zorientowany w sytuacji osoby lub rodziny i to jego wnioski mają kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Ani ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), ani rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 712) nie regulują kwestii zatwierdzania wywiadu środowiskowego.

Jeżeli zatem takie działania prowadzone są w konkretnej jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, to mogą one wynikać jedynie z przepisów wewnętrznych. Możliwe również, że w pytaniu nie chodzi o zatwierdzanie wywiadów środowiskowych, a o zatwierdzanie planu pomocy, o którym mowa we wzorze kwestionariusza wywiadu środowiskowego. Plan ten ma być zatwierdzony przez kierownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, z ramienia której przeprowadza się wywiad środowiskowy. Niemniej kierownik poprzez dekoncentrację, może przekazać kompetencje w tym zakresie podległemu pracownikowi.

Zdaniem Autorki upoważnienie nie powinno być dorozumiane, a wyrażone na piśmie. Sytuacji tej nie można porównywać z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych. W tym przypadku umocowanie ustawowe spoczywa na burmistrzu, który upoważnia kierownika ośrodka pomocy społecznej do wydawania decyzji w jego imieniu. Zatwierdzanie planu pomocy (ewentualnie wywiadu) nie jest ustawowo przypisane organowi administracji publicznej (burmistrzowi), tylko kierownikowi, a zatem burmistrz nie może w tym zakresie wydać upoważnienia.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów