Rada Powiatu w Żywcu podjęła uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żywieckiego na rok 2018. W uchwale postanowiła, że „w wyjątkowych przypadkach, gdy apteka nie może pełnić dyżuru zgodnie z w/w harmonogramem - zamiany dyżurów odbywają się na zasadach porozumienia pomiędzy kierownikami aptek”.

Postanowiła też, że "Kierownik apteki dokonujący zamiany dyżuru zobowiązany jest poinformować o niniejszej zmianie pozostałe apteki na terenie Powiatu Żywieckiego, Zespół ds. Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Żywcu oraz Beskidzką Okręgową Izbę Aptekarską w Bielsku – Białej”.

Wojewoda śląski stwierdził, że te zapisy są sprzeczne z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne. Zgodnie bowiem z treścią art. 94 ust. 1 ustawy rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.

Z treści art. 94 ust. 2 ustawy wynika natomiast, że rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego. W świetle tego przepisu rada powiatu jest jedynym podmiotem legitymowanym do ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu. Wszelkie zmiany w przyjętym w drodze uchwały harmonogramie mogą zostać dokonane jedynie poprzez przyjętą w analogicznym trybie, uchwałę zmieniającą ustalony rozkład godzin pracy aptek.
Unormowania przyjęte przez radę stanowią zatem prawnie niedopuszczalną formę subdelegacji uprawnień organu stanowiącego na rzecz kierowników aptek. W konsekwencji mogą prowadzić do zmiany uchwały (zmiany rozkładu godzin pracy aptek) przez podmiot inny niż rada powiatu w Żywcu, a zatem przez podmiot nieupoważniony.
 
Wojewoda zakwestionował ponadto, jako wydany z przekroczeniem upoważnienia ustawowego, przepis uchwały zgodnie z którym informacje o godzinach pracy aptek, aktualny harmonogram dyżurów oraz wszelkie zmiany w tym związane są umieszczane w widocznym miejscu w aptekach ogólnodostępnych działających na terenie powiatu żywieckiego przez kierownika apteki. Wskazał, że na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy, rada powiatu upoważniona została wyłącznie do ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie.
 
rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody śląskiego nr NPII.4131.1.684.2017