Organ gminy odmówił Wandzie M. prawa do świadczenia wychowawczego na jedną z jej córek. Skarżąca wniosła za pośrednictwem MOPS-u odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Organ odwoławczy stwierdził uchybienie terminu do wniesienia odwołania.

Odwołanie wniesione e-mailem jest bezskuteczne

SKO wskazało, że termin do wniesienia odwołania jest terminem ustawowym, ma charakter zawity i ze swej istoty nie może być przedłużony. Nawet nieznaczne uchybienie ustawowego terminu do wniesienia odwołania, stanowi jego uchybienie i skutkuje bezwzględnym obowiązkiem stwierdzenia przez organ odwoławczy uchybienia terminu. Wydając postanowienie o stwierdzeniu uchybienia terminu do wniesienia odwołania Kolegium jest związane obowiązującymi przepisami prawa i nie ma możliwości podjęcia innego rozstrzygnięcia. Merytoryczne rozpatrzenie odwołania, które zostało wniesione przez stronę z uchybieniem terminu, stanowiłoby w takiej sytuacji rażące naruszenie prawa, mogące być podstawą dla stwierdzenia nieważności rozstrzygnięcia.

Wanda M. zaskarżyła postanowienie do sądu administracyjnego wnosząc o przywrócenie terminu ustawowego i rozstrzygnięcie odwołania w sprawie. Podniosła, że odwołanie wysłała w terminie pocztą mailową, a później ponowiła wysyłkę pocztą tradycyjną.

SA: Odwołanie od decyzji ZUS kieruje się do organu rentowego>>

O usunięcie braku należy stronę wezwać

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił zaskarżone postanowienie. Wskazał, że skarżąca złożyła do organu I instancji odwołanie od decyzji burmistrza pocztą elektroniczną (w formie zwykłego e-maila), które następnie wraz z aktami sprawy zostało przekazane do Kolegium. Zgodnie z art. 63 par. 1 k.p.a. forma złożenia podania w postaci elektronicznej jest dopuszczalna. Jednak podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:

  1. być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
  2. zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;
  3. zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

Brak na podaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest zatem brakiem formalnym, który może być usunięty w trybie art. 64 par. 2 k.p.a., o ile znany jest adres wnoszącego podanie. Tymczasem organ odwoławczy nie uczynił zadość temu obowiązkowi, co niewątpliwie stanowiło naruszenie wskazanego przepisu postępowania. Ostatecznie skarżąca uzupełniła brak formalny pisma z własnej inicjatywy poprzez nadesłanie do Kolegium podpisanego odwołania. Obecnie wzywanie jej w tym trybie do uzupełnienia braku formalnego byłoby zatem bezcelowe. W tej sytuacji organ powinien rozpatrzyć odwołanie.

Wyrok WSA w Gdańsku z  15 kwietnia 2021 r. III SA/Gd 933/20.