Strażnicy gminni (miejscy) będą szkolić się z wybranych zagadnień z zakresu szczegółowych warunków umieszczania znaków i sygnałów na drogach, w tym wewnętrznych oraz ustawiania urządzeń

bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jest to nowy przedmiot, którego dotąd nie było. Wynika ono z nowych uprawnień, jakie w ostatnim czasie uzyskali strażnicy. Od 21 sierpnia br. strażnicy gminni (miejscy) są uprawnieni do wystawiania mandatów za złe znakowanie dróg wewnętrznych. Szkolenie poprowadzi policja. Oprócz tego strażnicy odbywają szkolenia, jak do tej pory, w liczbie 30 godzin z zakresu ruchu drogowego.

Nowością są także szkolenia w zakresie ochrony ludności i zarządzania kryzysowego, pod kątem współdziałania służb gminnych z instytucjami samorządowymi i odpowiednimi służbami.

Po zmianach kandydaci na strażników będą musieli przyswoić wiedzę z 19 różnych przedmiotów, przewidzianych w podstawowym programie szkoleniowym. Łącznie szkolenie teoretyczne wyniesie 337 godzin. Szkolenie kończy się, jak dotychczas, egzaminem. Kandydaci na strażników odbywają również praktykę zawodową w jednostce straży gminnej (miejskiej), w liczbie 160 godzin.

Przypominamy, że strażnicy gminni (miejscy) uzyskali uprawnienia do wystawiania mandatów za złe znakowanie dróg wewnętrznych od 21 sierpnia br. Jest to nowe wykroczenie, ujęte w nowelizacji ustawy - Kodeks wykroczeń. Od tego czasu strażnik może wystawić mandat zarządcy drogi, który ustawi niezgodnie z przepisami, znak drogowy lub sygnalizację świetlną. Pozwoli to na szybką reakcję oraz poprawę organizacji i bezpieczeństwa ruchu na danym terenie. Dzięki nowym zadaniom strażnicy mogą skuteczniej reagować na zgłoszenia mieszkańców danej ulicy czy osiedla, o zmianę nieprawidłowo usytuowanych znaków na drogach wewnętrznych.

Nowe uprawnienia przyznane strażnikom gminnym (miejskim) zostały określone w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych z 16 sierpnia br. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Rozporządzenie zostało opublikowane 20 sierpnia br. w Dzienniku Ustaw.

Natomiast kwestie określające zakres programowy szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich). Aktualnie projekt jest konsultowany. Uzgodnienia międzyresortowe potrwają do 26 września br.


Źródło: msw.gov.pl