Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów dotyczy właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych.

Przekształcenie ma też dotyczyć budynków  gospodarczych, garaży i innych obiektów lub urządzeń budowlanych umożliwiających prawidłowe korzystanie z budynków mieszkalnych.

Czytaj też: Likwidacja użytkowania wieczystego ruszy 1 stycznia 2019 roku

Należności za nabycie prawa własności

Ustawa dotyczy gruntów zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne.

Osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów będą uiszczały należności za nabycie prawa własności w formie corocznej opłaty przez 20 lat. Wysokość opłaty rocznej za przekształcenie będzie odpowiadała wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia.

Wysokość opłat za przekształcenie zostanie ustalona według stanu na 1 stycznia 2019 r. Samorządy będą mogły waloryzować te opłaty tylko przy zastosowaniu wskaźników ogłaszanych przez GUS.

Zobacz też komentarz praktyczny Pojęcie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej