Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która przekształca prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Dotyczy to właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów ma na celu ustawowe przekształcenie z dniem 1 stycznia 2019 r. we własność gruntów na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych. Przekształcenie ma też dotyczyć budynków  gospodarczych, garaży i innych obiektów lub urządzeń budowlanych umożliwiających prawidłowe korzystanie z budynków mieszkalnych.
 

Opłata coroczna przez 20 lat
 

Ustawa dotyczy gruntów zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne.

Osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów będą uiszczały należności za nabycie prawa własności w formie corocznej opłaty przez 20 lat. Wysokość opłaty rocznej za przekształcenie będzie odpowiadała wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia.

Wysokość opłat za przekształcenie zostanie ustalona według stanu na 1 stycznia 2019 r. Samorządy będą mogły waloryzować te opłaty tylko przy zastosowaniu wskaźników ogłaszanych przez GUS.
 

Mieszkańcy powinni usłyszeć propozycje samorządów
 

Wiceminister rozwoju Artur Soboń zaapelował do samorządów o rozpoczęcie prac nad atrakcyjnymi dla mieszkańców warunkami przekształcenia użytkowania wieczystego we własność. - Ze względu na okres przedwyborczy - kwestie zakończenia kadencji i formowania się nowych rad i sejmików mieszkańcy powinni jak najszybciej usłyszeć propozycje samorządowców – podkreślił.

Możliwe będzie wniesienie opłaty za przekształcenie jednorazowo. Ustawa określa wysokość bonifikaty, jakiej właściwy organ może udzielić – 60 proc., w przypadku gdy płatność jednorazowa zostanie wniesiona w pierwszym roku od przekształcenia. W kolejnych 5 latach wysokość bonifikaty będzie malała o 10 punktów procentowych z każdym rokiem. W przypadku gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego o udzieleniu bonifikaty i jej wysokości zdecyduje właściwa rada albo sejmik.