W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawiła się informacja o projekcie noweli ustawy o realizacji inwestycji drogowych. Wynika z niej, że w projekcie znajdzie się przepis zezwalający zarządcy drogi na wejście na cudzą nieruchomość po wydaniu zezwolenia przez wojewodę albo starostę i ustaleniu zasad przywracania do poprzedniego stanu i ustaleniu odszkodowań za szkody.

Planowana zmiana w specustawie drogowej przewiduje również umożliwienie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dostępu do wykorzystywania baz danych z ewidencji gruntów i budynków, w tym rejestru cen i wartości nieruchomości.

Inna zmiana, tym razem w Kodeksie cywilnym zakłada, że gwarancję zapłaty w umowie na roboty budowlane, gdy inwestorem jest Skarb Państwa, stanowić ma zabezpieczenie środków na ten cel w budżecie państwa, Krajowym Funduszu Drogowym, lub państwowym funduszu celowym.