Spółka wystąpiła z wnioskiem o dopuszczenie jej do udziału w postępowaniu w sprawie ze skargi na uchwałę rady dotyczącą uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego. Tłumaczyła bowiem, iż jest użytkownikiem nieruchomości, która znajduje się w obszarze objętym postanowieniami zaskarżonego planu miejscowego.

WSA wyjaśnił, iż uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie następuje w trybie postępowania administracyjnego, ale zgodnie z procedurą ustanowioną w ustawie z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.).

W procedurze tej nie mamy do czynienia z załatwieniem sprawy administracyjnej po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w rozumieniu k.p.a., gdyż procedura planistyczna jest odrębnie uregulowana.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>Nie prowadzi ona do załatwienia sprawy administracyjnej, a stanowi o trybie postępowania w sprawie projektowania, uchwalenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Spółka wniosła zażalenie do NSA.

NSA uznał, iż zażalenie nie ma usprawiedliwionych podstaw.

Sąd zwrócił uwagę, iż szczególnym rodzajem spraw, w których możliwość dopuszczenia uczestników do udziału w postępowaniu sądowym jest znacznie ograniczona są sprawy ze skarg na uchwały rad gmin w przedmiocie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Spółka nie może być dopuszczona do udziału w postępowaniu w charakterze uczestnika, gdyż nie brała udziału w szeroko rozumianym postępowaniu przed organem administracji.

Ponadto, w ocenie sądu, w przypadku spółki nie można w ogóle mówić o naruszeniu interesu prawnego spółki postanowieniami zaskarżonej uchwały w rozumieniu art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, gdyż w interesie spółki jest to, aby uchwała ta nadal obowiązywała w niezmienionym kształcie.

Na podstawie:
Postanowienie NSA z 21 grudnia 2015 r., sygn. akt II OZ 1233/15, prawomocne 

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami