Termin składania ofert to dzień i wyznaczona, konkretna godzina. Oferta ma być zabezpieczona wadium od tej chwili. Wadium wpłacone przelewem, musi zostać do tego momentu zaksięgowane na koncie zamawiającego. W przeciwnym razie oferta nie jest zabezpieczona prawidłowo a na wykonawcę nakładana jest sankcja wykluczenia z postępowania.

Wykonawca musi zadbać o skuteczną wpłatę wadium >>>

Zgodnie z regulacją art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) dalej p.z.p., wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Termin składania ofert to dzień i wyznaczona, konkretna godzina. Oferta ma być zabezpieczona wadium od tej chwili. Wadium wpłacone przelewem musi zostać do tego momentu zaksięgowane na koncie zamawiającego. W przeciwnym razie oferta nie jest zabezpieczona prawidłowo a na wykonawcę nakładana jest sankcja wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 p.z.p., zgodnie z którym: „z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert (…)”.

Potwierdza to orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, między innymi wyrok z dnia 11 czerwca 2012 r. (KIO 1096/12):, w którym czytamy: „(...) Przepis art. 38 ust. 1 pkt 11 ustawy zobowiązuje Zamawiającego do określenia terminu składania ofert, zaś wskazany przepis art. 45 ust. 3 ustawy stanowi, że wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, nie ma zatem żadnych możliwości do uznania, że wadium wniesione po upływie terminu składania ofert zostało wniesione z zachowaniem terminu. Podkreślić przy tym należy, że bank dokonujący operacji używa określenia „data księgowania” wskazując dzień, miesiąc i rok oraz godzinę, minuty i sekundy dokonania czynności. Orzecznictwo Izby jest jednolite w tym zakresie i niezależnie od stanów faktycznych spraw, których dotyczą orzeczenia przywołane w postępowaniu odwoławczym, tezy są jednoznaczne. Termin wniesienia wadium jest zachowany (art. 45 ust. 3 ustawy), „gdy wadium wniesione w pieniądzu, zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy zostanie wpłacone przelewem na rachunek bankowy zamawiającego i znajdzie się na tym rachunku przed upływem terminu składania ofert” - wyrok z dnia 15 czerwca 2010 r. (KIO 1079/10).

Wpłata wadium na inne konto zamawiającego zabezpiecza ofertę >>>

W wyroku tym Izba podkreśliła, że „odwołujący dokonując wpłaty wadium na rachunek bankowy zamawiającego, obowiązany był dokonać w taki sposób przelewu, aby znalazł się on przed upływem terminu na koncie zamawiającego. Odwołujący… przyjął na siebie ryzyko działania oprogramowania bankowego w określony sposób…”. Postępowanie dowodowe przeprowadzone na rozprawie potwierdziło, że wadium wniesione w pieniądzu przez Odwołującego zostało zaksięgowane na rachunek bankowy Zamawiającego po upływie terminu składania ofert. Zatem, należało uznać, że Zamawiający nie naruszył przepisu art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy w związku z pkt 9.2 i 9.5 SIWZ uznając, że wadium nie zostało wniesione do upływu terminu składania ofert i dokonując czynności wykluczenia Odwołującego z postępowania z następstwami prawnymi wynikającymi z faktu wykluczenia. (...)”.