Odpowiedź eksperta pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne.

Zamawiający w opisanej sytuacji powinien uznać, że wykonawca wniósł wadium, tj. iż jego oferta jest zabezpieczona wadium.

Poddając analizie przedmiotową sytuację stwierdzić należało, iż wykonawca w terminie składania ofert zabezpieczył ją wadium. Zamawiający dysponował bowiem wymaganą sumą w pieniądzu wniesioną na poczet ewentualnego zabezpieczenia swoich roszczeń w sytuacji, gdyby wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dalej p.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, a także w sytuacji gdyby wykonawca którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia, odmówił podpisania umowy, czy też zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Fakt, iż pieniądze zdeponowano na innym koncie należącym do zamawiającego nie powoduje, iż wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy i niezgodny z przepisami. Zamawiający ma obowiązek wykluczyć tylko takiego wykonawcę, który do terminu składania ofert nie wniósł wymaganego wadium. W opisanej sytuacji doszło do wniesienia wadium, natomiast konto zamawiającego, na które fizycznie zostały przelane środki wydaje się być w tej kwestii nieistotnym elementem, który nie może warunkować prawidłowości wniesionego wadium. Zgodnie z celem tej instytucji, wadium jest zabezpieczeniem finansowym oferty na wypadek, gdyby doszło do spełnienia jednej z okoliczności, o których mowa powyżej.

Podsumowując - jeśli wykonawca złożył wadium w formie pieniądza po pierwsze w wymaganej wysokości, po drugie pieniądz wpłynął na konto zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert i zabezpiecza ją przez cały termin zawiązania ofertą, to uznać należy to za wniesienie wadium w terminie. Tak więc, jeśli wpłacona na rachunek zamawiającego kwota (rachunek inny niż wskazany w SIWZ) pozostaje w jego dyspozycji i może podlegać ewentualnemu bezwarunkowemu zatrzymaniu w sytuacji ziszczenia się okoliczności, o których mowa powyżej, to stwierdzić należy, iż stanowi ona ważne zabezpieczenie wadialne konkretnej oferty, a wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 p.z.p. nie jest możliwe.