Zamawiający X w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wezwał do uzupełnienia dokumentów Wykonawcę Y na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (zwana dalej ustawą pzp) celem wykazania przez ww. podmiot spełniania warunku w przedmiocie wykonania trzech dostaw. Ww. Wykonawca przedłożył wykaz - doświadczenie w którym wskazał świadczone przez niego dostawy. Jednakże uzupełniony na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę wykaz – doświadczenie przedłożony został z datą późniejszą aniżeli termin składania ofert.

Czy w przedmiotowej sytuacji Zamawiający jest uprawniony do wykluczenia z postępowania Wykonawcy Y, z uwagi na nie spełnianie warunku udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 co w efekcie implikowałoby tym samym odrzucenie jego oferty na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp ?

 

Dowiedz się więcej z książki
Prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 złZgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

 


Podstawowym zamierzeniem ww. regulacji jest stworzenie możliwości uzyskania prawidłowej oferty pod względem dokumentów i oświadczeń, które potwierdzają spełnianie warunków postawionych przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.


Omawiana regulacja dotyczy uzupełnienie dokumentów i oświadczeń składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Dokumenty winny potwierdzać, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego. W obszarze dokumentów są to dokumenty, które odnoszą się do właściwości podmiotu oraz dokumenty dotyczące przedmiotu oferty tzn. dostaw, usług lub robót budowlanych jakie oferowane są przez Wykonawcę i stanowią potwierdzenie w stosunku do postawionych przez Zamawiającego wymagań w odniesieniu do przedmiotu zamówienia. Pośród tychże dokumentów wskazać można zaświadczenia potwierdzające spełnienie norm lub wymogów specyfikacji technicznych przez określone produkty będące przedmiotem zamówienia, a w przypadku głównie usług i robót budowlanych – poświadczenia zgodności działań wykonawcy z odpowiednimi europejskimi normami jakościowymi i zarządzania środowiskiem.


Podkreślić należy, iż zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. W związku z powyższym mając na uwadze ww. przepis składane przez Wykonawców wyjaśnienia nie mogą implikować wprowadzania zmian w treści oferty.

Zamawiający na bazie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp mają możliwość uzupełniania dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie postawionych przez nich warunków zarówno w sytuacji niezłożenia przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń i dokumentów jak i w sytuacji gdy zostały one przez Wykonawcę złożone w sposób nieprawidłowy. Dokumenty które zostały złożone w sposób nieprawidłowy to m.in. dokumenty wystawione z niepoprawną datą.@page_break@

Omawiana regulacja wprowadza również możliwość uzupełnienie przez Zamawiających pełnomocnictw. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego pełnomocnictwa mogą być udzielane do reprezentowania we wszelkich sprawach związanych z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego. Nadmienić należy, iż w odniesieniu do regulacji z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp należy brać pod uwagę pełnomocnictwa, które posiadają charakter obligatoryjny do złożenia oferty niepodlegającej odrzuceniu tudzież wniosku podlegającego rozpatrzeniu lub są wymagane z mocy ustawy oraz pełnomocnictwa dla Wykonawców występujących wspólnie.

W związku z powyższym w sytuacji niezłożenia pełnomocnictwa oraz złożenia pełnomocnictwa wadliwego Zamawiający winien wezwać Wykonawcę do ich uzupełnienia.

Nadmienić należy, iż mimo obowiązku wypływającego z regulacji art. 26 ust. 3 ustawy Pzp istnieją sytuacje w których Zamawiający jest zwolniony z tego zobowiązania. Do tego rodzaju przypadków należą: zaistnienie którejkolwiek z przesłanek z art. 93 ust 1 ustawy Pzp kiedy to uzupełnienie dokumentów i oświadczeń nie będzie konieczne z uwagi na unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pośród przesłanek będących podstawą unieważnienie wymienić można m.in. sytuację kiedy to postępowanie będzie obarczoną wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy lub wystąpiła zmiana okoliczności o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, nadto gdy wszystkie oferty będą podlegały odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp, tudzież kiedy cena oferty najkorzystniejszej lub najtańszej złożona przez Wykonawcę będzie za wysoka. Ponadto Zamawiający ma możliwość odstąpienia od wzywania Wykonawcy również w sytuacji kiedy pomimo braku dokumentów, możliwe jest ustalenie, że warunek, który miały potwierdzać, nie zostanie spełniony. Jak wskazano powyżej Zamawiający nie ma obowiązku wezwania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów również w sytuacji, gdy pomimo uzupełnienia dokumentów oferta podlegać będzie odrzuceniu. Bowiem w przypadku kiedy zachodzą przesłanki do odrzucenia oferty, wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp, które będą miały zastosowanie bez względu na prawidłowość złożonych przez Wykonawcę dokumentów, nie jest zasadne dokonywanie uzupełniania dokumentów. Dlatego też podkreślić należy, iż sytuacja w której to Zamawiający nie dokonuje wezwanie Wykonawcy, który złożył ofertę podlegającą odrzuceniu, stanowi wyjątek od zasady wypływającej z regulacji art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Wskazać należy, iż dokumenty przedstawione przez Wykonawców w wyniku wezwania ich do uzupełnienia winny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub spełnianie przez oferowane dostawy, usługi czy roboty budowlane wymagań postawionych przez Zamawiającego w dniu, w którym upłynął termin składania ofert tudzież wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Mając powyższe na uwadze należy odnieść się do postawionego na wstępie artykułu pytania w przedmiocie tego: „czy Zamawiający jest uprawniony do wykluczenia z postępowania Wykonawcę Y, z uwagi na nie spełnianie warunku udziału w postępowaniu (uzupełniony na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę wykaz – doświadczenie przedłożony został z datą późniejszą aniżeli termin składania ofert) na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp co w efekcie implikowałoby tym samym odrzucenie jego oferty na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp ? „. Wskazać należy, iż zasadniczym celem omawianej regulacji jest to aby z treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę wynikało potwierdzenie spełniania przez tenże podmiot warunku udziału w postępowaniu lub spełniania przez dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków lub ofert.

Dowiedz się więcej z książki
Prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł
Odnosząc powyższe do postawionego na wstępie pytania wskazać należy, że nieuprawnionym działaniem ze strony Zamawiającego byłoby wykluczenie Wykonawcy z postępowania w przedmiotowej sytuacji. Prima facie Wykonawca w opisywanym przypadku na wezwanie Zamawiającego uzupełnił dokumenty z których wynikało, iż na dzień składania ofert spełnił postawiony przez Zamawiającego warunek w zakresie świadczenia przez niego trzech dostaw wraz z dokumentami na potwierdzenie ich spełniania. Wobec czego z przedłożonych przez niego dokumentów wynika, iż spełniał warunek na dzień otwarcia ofert. Natomiast fakt w postaci tego, że przedłożony wykaz – doświadczenie został podpisany przez niego z datą po dniu otwarcia ofert nie ma w przedmiotowej sytuacji znaczenia. Bowiem główny cel omawianej regulacji z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp sprowadza się do tego, aby Wykonawca mógł wykazać, że na dzień składania ofert spełniał warunki udziału w postępowaniu.

Konstatując w odniesieniu do postawionego na wstępie pytania wskazać należy, iż Zamawiający nie jest uprawniony do wykluczenia tudzież odrzucenia oferty Wykonawcy. Bowiem Wykonawca uzupełnił wykaz - doświadczenie z którego wynika, potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunku na dzień jakim jest termin składania ofert. Natomiast z faktu w przedmiocie podpisania wykazu – doświadczenia z datą po terminie otwarcia ofert nie można uznać za przesłankę do wykluczenia Wykonawcy tudzież odrzucenia jego oferty.