Odpowiedź:

Starosta nie jest organem, który może i powinien wyręczać zarządcę drogi. Sprzeciwia się temu sama ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 260, z późn. zm.) - dalej u.d.p., która ustala obowiązki zarządcy drogi.


Uzasadnienie:


W myśl art. 20 pkt 16 u.d.p. utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym usuwanie drzew, należy do zarządcy drogi. Znaczenie pojęcia "zieleń przydrożna" określone zostało w art. 4 pkt 22 u.d.p., zgodnie z którym jest to "roślinność umieszczona w pasie drogowym, mająca na celu w szczególności ochronę użytkowników drogi przed oślepianiem przez pojazdy nadjeżdżające z kierunku przeciwnego, ochronę drogi przed zawiewaniem i zaśnieżaniem, ochronę przyległego terenu przed nadmiernym hałasem, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby".

Do obowiązków zarządców dróg zalicza się utrzymanie nawierzchni drogi oraz urządzeń związanych z drogą (art. 20 pkt 4 u.d.p.). W art. 4 pkt 20 u.d.p. "utrzymanie drogi" określono jako wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, zaś w art. 4 pkt 21 u.d.p. "ochronę drogi" zdefiniowano jako działania mające na celu m.in. niedopuszczenie do przedwczesnego zniszczenia drogi oraz pogorszenia warunków bezpieczeństwa ruchu. W u.d.p. nie ma żadnej wzmianki, że jakikolwiek organ mógłby zarządcę drogi zastąpić.

Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.