Odpowiedź:

Na usunięcie drzew owocowych nie jest potrzebne uzyskanie zezwolenia, a skoro tak, to i usunięcie czereśni rosnącej wzdłuż drogi gminnej nie wymaga uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. To, czy drzewo jest drzewem owocowym, nie jest uzależnione od miejsca, gdzie rośnie. Istnieją wprawdzie opinie, że drzew owocowych poza ogrodem nie powinno się traktować jak drzew owocowych, ale to, moim zdaniem, nie jest prawidłowe. Zawsze trzeba uzyskać zezwolenie na usunięcie drzew owocowych rosnących na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody, jeżeli są to obszary nieobjęte ochroną krajobrazową.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 83 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) - dalej u.o.p. , usunięcie drzew owocowych nie wymaga zezwolenia organu wykonawczego gminy, chyba, że drzewa te rosną na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. W takim przypadku, zezwolenie wydaje wojewódzki konserwator zabytków, zgodnie z art. 83 ust. 2 u.o.p.

Kwestia drzew owocowych nie jest jednak do końca wyjaśniona w przepisach u.o.p. i rozporządzeniach wykonawczych. Istnieje pogląd, że drzew rosnących poza sadem nie powinno się traktować jako owocowych, ale jak też zauważa prof. Wojciech Radecki nie jest to dobra interpretacja. To, czy drzewo jest drzewem owocowym, nie jest uzależnione od miejsca, gdzie rośnie. Użyty w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. Nr 228, poz. 2306) zwrot "odmiany ozdobne" w odniesieniu do niektórych rodzajów o jadalnych owocach wskazuje: leszczynę, śliwę, wiśnię, orzech lub jabłoń, nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, czy katalog ten jest katalogiem zamkniętym, a więc czy dane drzewo posadzone w celu "ozdobnym" wymaga uzyskania zezwolenia na usunięcie, a tym samym opłacie.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. Nr 228, poz. 2306)