Nowe przepisy zakładają prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Zaproponowany został wzorcowy statut, który mogą przyjąć nowe koła. Natomiast już istniejące będą mogły w ciągu pół roku skorzystać z wzorcowego statutu lub dostosować swoje do wymagań ustawy i zgłosić się do rejestru prowadzonego przez ARiMR.

Czytaj też: Koła gospodyń wiejskich będą osobami prawnymi, co ułatwi ich finansowanie

Istniejących kół dotyczy zmiana przepisu o terminie złożenia wniosku o rejestrację koła na nowych zasadach. Ustawa zakładała, że będzie można to zrobić w ciągu 6 miesięcy, Senat zaproponował, że będzie to 1 miesiąc. Takie koło będzie miało pierwszeństwo w rejestracji. Czytaj też: Koła gospodyń wiejskich wspierają realizację zadań gminy

Formy wsparcia Działalność kół 

Koła mogą prowadzić działalność m.in. społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich; wspierać przedsiębiorczość kobiet; rozwijać kulturę ludową. Ponadto ustawa daje osobowość prawną kołom, co pozwoli im korzystać z różnego rodzaju form wsparcia w postaci środków, np. unijnych czy dotacji celowych z budżetu państwa.

Ustawa będzie przekazana do podpisu prezydenta i wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Zobacz też komentarz praktyczny Czy środki funduszu sołeckiego można przeznaczyć na zakup strojów dla koła gospodyń wiejskich?