Ustawę o budowie zabezpieczenia granicy państwowej ogłoszono w Dzienniku Ustaw w środę około godz. 16. Przepisy weszły w życie dzień po ogłoszeniu, czyli w czwartek 4 listopada.

Senat wprowadził kilkanaście poprawek do ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Wnioski o przyjęcie ustawy bez poprawek oraz o odrzucenie ustawy w całości nie uzyskały większości. Ustawa trafiła do prezydenta po tym jak Sejm odrzucił 29 października główne senackie poprawki do ustawy, a zaakceptował natomiast pięć redakcyjnych poprawek Senatu. 

Zabezpieczenie granicy z Białorusią

Ustawę o budowie zabezpieczenia granicy państwowej Sejm uchwalił 14 października. Określa ona zasady przygotowania i realizacji zabezpieczenia na polskiej granicy stanowiącej granicę zewnętrzną UE (z Białorusią, Rosją, Ukrainą). Inwestycja będzie celem publicznym, a formalnym inwestorem będzie komendant główny Straży Granicznej, który będzie mógł powołać pełnomocnika.

Ustawa zakłada m.in., że nie będą do niej stosowane przepisy odrębne, w tym prawa budowlanego, prawa wodnego czy prawa ochrony środowiska. Do zamówień związanych z budową bariery nie będzie też stosowane Prawo zamówień publicznych, a kontrolę zamówień sprawować będzie Centralne Biuro Antykorupcyjne. Szacowany koszt budowy planowanej bariery to 1 mld 615 mln zł.

Regulacja zakłada również, że informacje dotyczące konstrukcji, zabezpieczeń i parametrów technicznych bariery nie będą stanowić informacji publicznej i nie będą podlegać udostępnieniu w trybie odrębnych przepisów.

Zobacz również: Sejm uchwalił specjalną ustawę o zabezpieczeniu granicy z Białorusią >>

Przepisy o zamówieniach obowiązują

Najważniejsza z wniesionych przez Senat poprawek dodaje do ustawy przepis, że do zamówień związanych z inwestycją stosuje się przepisy Prawa zamówień publicznych. W wersji pierwotnej przepisy te nie miały być stosowane, a kontrolę zamówień sprawować miało Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Senatorowie poparli też zmianę skreślającą artykuł ustawy, według którego informacje dotyczące konstrukcji, zabezpieczeń i parametrów technicznych bariery miały nie stanowić informacji publicznej i nie podlegać udostępnieniu w trybie odrębnych przepisów.

Czytaj w LEX: Obsługa prawna obcokrajowców zamierzających uzyskać polskie obywatelstwo >

Parlamentarna kontrola nad budową

Zgodnie z inną poprawką, w pracach Zespołu ds. przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej w charakterze obserwatorów będą uczestniczyć przedstawiciele klubów i kół poselskich, senackich i parlamentarnych, z prawem zabierania głosu, bez prawa udziału w głosowaniu. Zgodnie z ustawą Zespołowi ds. przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej przewodniczyć będzie minister spraw wewnętrznych, a w skład zespołu wejdą przedstawiciele poszczególnych resortów, instytucji i służb.

Celem kolejnej poprawki, którą wprowadzili senatorowie jest natomiast wyeliminowanie "wątpliwości konstytucyjnych" w związku przepisem, na mocy którego wojewoda może wprowadzić zakaz przebywania na określonym obszarze nie szerszym niż 200 m od linii granicy państwowej. Poprawka dodała zapisy m.in. o tym, że wojewoda "określi obszar objęty zakazem przebywania oraz czas trwania zakazu, mając na względzie zapewnienie ochrony życia i zdrowia podczas realizacji inwestycji".

Wszystkie te poprawki zostały przez Sejm odrzucone. 

Czytaj w LEX: Obsługa prawna obcokrajowców zamierzających wykonywać pracę w Polsce >