Jesteśmy spółką z o.o., która zawarła z gminną spółką wodną umowę na zrzut oczyszczonych ścieków do rowu. Za taką możliwość nasza spółka umownie zobowiązała się płacić określony procent wartości tych ścieków.
W jaki sposób spółka wodna ma nas obciążać?

Notą księgową czy fakturą VAT i z jaką stawką VAT?

Odpowiedź

W mojej ocenie, w przedmiotowej sytuacji mamy do czynienia z usługą odprowadzania ścieków, która podlega opodatkowaniu VAT według stawki 8%.

Uzasadnienie

W mojej ocenie, usługa którą świadczy gminna spółka wodna, a która polega na zrzucie oczyszczonych ścieków do rowu to usługa związana z odprowadzaniem ścieków, która klasyfikowana jest pod symbolem PKWiU 37 "Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków".

Usługi takie wymienione zostały pod poz. 142 załącznika nr 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - dalej u.p.t.u. i w myśl art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 u.p.t.u. podlegają opodatkowaniu stawką VAT 8%. Oczywiście sprzedaż usług podlegająca opodatkowaniu wymaga wystawienia faktury VAT, a nie noty księgowej.

Jeżeli podatnik ma wątpliwości co do klasyfikacji PKWiU powinien wystąpić do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź, z wnioskiem o wydanie pisemnej informacji w tej sprawie.