Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.


Stowarzyszenie zwróciło się do wójta gminy o udostępnienie informacji publicznej w postaci dokumentów dotyczących wycinki drzew w gminie, wraz z informacją o nałożonych opłatach za tę wycinkę.


Stowarzyszenie nie uzyskało dokumentów w terminie i w związku z tym złożyło zażalenie na bezczynność organu.

Po upływie 4 miesięcy wójt udzielił informacji. Jednocześnie wyjaśnił, że niezałatwienie sprawy w terminie spowodowane zostało dłuższą absencją chorobową pracownika prowadzącego sprawę.

Stowarzyszenie zaskarżyło do sądu administracyjnego opieszałe udostępnienie informacji.

WSA uznał, iż podniesiony w skardze zarzut przewlekłości postępowania jest uzasadniony.

Zdaniem sądu nawet jeśli pracownik samorządowy odpowiedzialny przedmiotowo za kwestie, których dotyczył wniosek, przebywał na zwolnieniu lekarskim to ponad 4 miesięczny okres trwania postępowania dotyczącego udzielenia informacji publicznej, należy ocenić jako prowadzony w sposób pozbawiony należytej dynamiki.

Nie usprawiedliwia powolnego tempa załatwienia sprawy (trwająca bliżej nieustalony okres) absencja pracownika prowadzącego sprawę. Oczywistym jest, że każdy pracownik ma wyznaczona inną osobę, która zastępuje go w czasie jego nieobecności w pracy – podkreślił WSA.

W konsekwencji sąd ocenił, iż postępowanie było prowadzone w sposób przewlekły.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Gliwicach z 25 września 2014 r., sygn. akt IV SAB/Gl 92/14, nieprawomocny

Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.