Jak podkreślił prezydent miasta Ryszard Ścigała, Tarnów realizuje przyjętą w 2011 roku strategię rozwoju, która określa wizję funkcjonowania miasta i kierunki jego rozwoju na najbliższe lata.

Zaznaczył, że Tarnów nie inwestuje środków własnych i europejskich „na chybił, trafił”. Wszystkie realizowane w mieście inwestycje są podporządkowane wytycznym zawartym w dokumencie strategicznym.

Prezydent przypomniał, że według zapisów strategii, Tarnów w 2020 r. ma być miejscem atrakcyjnym dla inwestorów i wygodnym dla mieszkańców. Ważna jest również ranga Tarnowa i jego znaczenie regionalne. W dziedzinie edukacji i nauki zaplanowane inwestycje mają pozwolić miastu na umacnianie jego pozycji jako „znaczącego, drugiego po Krakowie w Małopolsce, ośrodka edukacyjnego”.

Wśród najważniejszych inwestycji przygotowywanych przez Tarnów to współfinansowane ze środków unijnych w ramach nowej perspektywy budżetowej 2014-2020 są przedsięwzięcia dotyczące wszystkich sfer aktywności: od infrastruktury, ochrony środowiska, przed edukację ochronę zdrowia, po kulturę i wypoczynek.

Jedną z najważniejszych i najdroższych inwestycji będzie budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych, czyli tzw. ekospalarni. Przedsięwzięcie ma pozwolić na osiągnięcie polskich i europejskich standardów oraz norm ochrony środowiska dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi. Spalarnia znacząco poprawi stan środowiska oraz pozwoli w sposób kompleksowy rozwiązać problem składowania odpadów w regionie tarnowskim.

Zwiększeniu mobilności mieszkańców ma służyć projekt budowy regionalnej sieci komunikacji i transportu. Dzięki niemu poprawi się płynność, przepustowość oraz bezpieczeństwo istniejącego układu drogowego subregionu tarnowskiego, znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie węzłów autostrady A4. Budowa regionalnego lotniska ma zwiększyć dostępność obszaru wschodniej Małopolski dla transportu lotniczego, w tym szczególnie dla lotniczego transportu towarowego.

W ramach tego programu przewidziano m.in. modernizację drogi wojewódzkiej nr 984 łączącej Tarnów z Mielcem w woj. podkarpackim, budowę subregionalnego lotniska biznesowego, budowę obwodnicy wschodniej miasta w ciągu drogi krajowej nr 73, rozbudowę sieci ulic i parkingów typu „parkuj i jedź”. Zaplanowano też modernizację połączeń Dworca PKP w Tarnowie z głównymi szlakami tranzytowymi.

„Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji” to szereg projektów, które mają wspierać rozwój gospodarki opartej na wiedzy, prowadzenie badań naukowych, promocję innowacyjności i popularyzację nauki w subregionie tarnowskim.

Program zakłada utworzenie na obszarze subregionu tarnowskiego „sieci gniazd”, skupiającej przedsięwzięcia o podobnym charakterze (realizowane przez przedsiębiorców, ośrodki szkoleniowe, instytucje badawcze i naukowe oraz inne jednostki o podobnej specjalizacji), budujących oraz rozwijających subregionalne kompetencje w dziedzinach: chemii, medycyny, technik informatycznych oraz przemysłów kreatywnych.

W skład projektu wchodzą takie przedsięwzięcia, jak m.in. Regionalny Park Naukowo–Technologiczny „INFO-TECH-MED”, Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego, Chemiczne Centrum Technologii i Rozwoju, „LuxAcustica” Akademia Dźwięku i Obrazu oraz Centrum Edukacji i Nauki.

Tarnów chce też nadać nową jakość i funkcjonalność zdegradowanym obszarom miejskim. Docelowo mają one być wykorzystane do celów turystycznych i rekreacyjno-sportowych. Projekt zakłada modernizację istniejących i budowę nowych obiektów o charakterze rekreacyjno-sportowym, takich jak: amfiteatr wraz z rewitalizacją terenu wyrobiska byłej cegielni „Cantoria”, Miejski Domu Sportu, hala widowiskowo-sportowa czy stadion miejski.

Dla podniesienia atrakcyjności gospodarczej miasta i jego okolic mają być rozwijane istniejące strefy aktywności gospodarczej oraz przygotowywane nowe tereny inwestycyjne dla lokowania podmiotów gospodarczych. Obszary takie będą w Tarnowie i jego okolicach, Dąbrowie Tarnowskiej i Żabnie.

Przy Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie ma powstać Regionalne Centrum Kardiologii, które będzie wiodącym w regionie ośrodkiem diagnostyczno-zabiegowo-leczniczym, prowadzącym jednocześnie działalność badawczo-rozwojową. W placówce na łącznie 120 łóżek zlokalizowanej w nowo wybudowanym pawilonie szpitalnym skoncentrowana oraz rozszerzona zostanie cała działalność kardiologiczna.

W oparciu o centrum utworzony zostanie system telemonitoringu kardiologicznego, umożliwiający specjalistom z zakresu kardiologii zdalne udzielanie konsultacji w zakresie interpretacji zapisów EKG dla lekarzy wiejskich ośrodków zdrowia, przychodni i innych placówek medycznych. Uruchomiony zostanie także system telerehabilitacji kardiologicznej, będący alternatywą dla wczesnej stacjonarnej rehabilitacji kardiologicznej.

Jak przypomniał prezydent Ścigała, w obecnej unijnej perspektywie na lata 2007-2013 Tarnów zakontraktował środki europejskie w wysokości ponad 177 mln zł. Miasto jest liderem w Małopolsce pod względem pozyskanych funduszy z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

„W czasie ostatniej dekady Tarnów bardzo mocno poszedł do przodu. Rosnąca pozycja miasta, jego regionalne oddziaływanie to wypadkowa kilku czynników – przede wszystkim możliwości wykorzystania środków z Unii Europejskiej. Tarnów spożytkował je skutecznie na wiele ważnych zadań” - podkreślił prezydent.

rgr/ dym/