Święto przypada w rocznicę uchwalenia ustawy o strażach gminnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 779) i jest obchodzone już od 21 lat. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez MSW, w 2011 roku strażnicy gminni (miejscy) podjęli ponad 2 mln 900 tys. interwencji w ramach, których nałożono ponad 1 mln 400 tys. mandatów na łączną kwotę ponad 168 mln zł. W zbliżonej liczbie przypadków zastosowano pouczenie, ostrzeżenie bądź zwrócenie uwagi.


W strażach gminnych (miejskich), tylko w ubiegłym roku, było zatrudnionych prawie 10 tys. strażników oraz blisko 1,5 tys. pracowników cywilnych. W 2011 roku w Polsce działało w sumie 575 oddziałów straży miejskich (gminnych), z czego najwięcej w województwach: zachodnio-pomorskim – 64 oddziałów, dolnośląskim – 60, wielkopolskim – 59. Oznacza to, że formacja ta istniała w blisko co 4 gminie w kraju.

W 2011 wzrosła – do 236 - liczba fotoradarów, którymi dysponują straże. Rok 2013 będzie pierwszym, w którym MSW otrzyma od wojewodów informacje dotyczące wykroczeń, jakie w 2012 roku zostały ujawnione za pomocą fotoradarów. Straże w tym roku gromadzą dane statystyczne dotyczące wykroczeń ujawnianych za pomocą fotoradarów, na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z 16 lutego 2012 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działania straży.
 

Źródło: www.msw.gov.pl