Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.


Wójt gminy orzekł o czasowym odebraniu zwierząt gospodarskich ich właścicielowi.


Zwierzęta były niewłaściwie traktowane, przebywały przez cały rok bez zadaszenia chroniącego przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz nie miały stałego dostępu do wody pitnej. Ponadto wójt ustalił, iż przeciwko właścicielowi toczy się postępowanie karne w sprawie znęcania się nad zwierzętami.

Kosztami związanymi z utrzymaniem zwierząt oraz ich transportem wójt obciążył właściciela.


SKO uchyliło decyzję wójta.


Zdaniem kolegium zwierzęta zostały przekazane organizacji społecznej zajmującej się ochroną zwierząt z pominięciem gospodarstwa rolnego. Natomiast tylko przypadku przekazania zwierzęcia gospodarstwu rolnemu właściciel może być obciążony kosztami transportu, leczenia i utrzymania zwierząt.


Stowarzyszenie uznało, iż żadne gospodarstwo wskazane przez wójta, nie chciało zaopiekować się zwierzętami. W związku z tym ono podjęło się opieki.


WSA wyjaśnił, iż przekazanie zwierzęcia innej osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej następuje nieodpłatnie. Oznacza to, że "inna osoba" może oczekiwać jedynie zwrotu kosztów transportu zwierzęcia i kosztów jego leczenia, a nie kosztów utrzymania.


Sąd uznał, iż nie ma powodów ku temu, by właściciel źle traktujący zwierzę był zwolniony z jakichkolwiek kosztów także wówczas, gdy zwierzę zostanie umieszczone u innego podmiotu niż schronisko czy gospodarstwo rolne.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Białymstoku z 29 kwietnia 2014 sygn. akt II SA/Bk 62/14, nieprawomocny

Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.