Odpowiedź

Uprawnienia takie posiada organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

Uzasadnienie

Nieruchomości mogą być przedmiotem oddania w trwały zarząd. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) - dalej u.g.n., nieruchomości mogą być oddawane jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, najem i dzierżawę oraz użyczane na cele związane z ich działalnością.

Stosownie do zapisu art. 43 ust. 2 u.g.n. jednostka organizacyjna ma prawo korzystania z nieruchomości oddanej w trwały zarząd, a w szczególności do:
1) korzystania z nieruchomości w celu prowadzenia działalności należącej do zakresu jej działania;
2) zabudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu obiektu budowlanego na nieruchomości, za zgodą organu nadzorującego;
3) oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie na czas nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd, z równoczesnym zawiadomieniem właściwego organu i organu nadzorującego, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony do 3 lat, albo za zgodą tych organów, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, jednak na okres nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd; zgoda jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Jednocześnie ustawodawca wprowadza zastrzeżenie, iż wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą ustalić, odpowiednio w drodze zarządzenia lub uchwały, szczegółowe warunki korzystania z nieruchomości przez jednostki organizacyjne. Organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego (w tym przypadku rada powiatu) może ustalić np. warunki wynajmu pomieszczeń dydaktycznych i sal komputerowych w szkołach.

Reasumując, z istoty przekazania nieruchomości w trwały zarząd wynika, że dyrektor ma prawo do wynajmowania pomieszczeń szkoły – na zasadach określonych w wyżej cytowanym zapisie. Stawki za wynajem sal ustala więc dyrektor szkoły. Jednakże organ stanowiący może na podstawie art. 43 ust. 6 u.g.n. określić stawki wynajmu mocą własnej uchwały.