W dniu 24 czerwca 2014 r. opublikowana została ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych (Dz.U. poz. 822). Ustawa wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 25 grudnia 2014 r. Jej celem jest uproszczenie obowiązującej regulacji prawnej i stworzenie ułatwień w wykonywaniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorców.

Nowe przepisy nakładają na właściwe organy obowiązek określenia wzorów pism w formie dokumentów elektronicznych. Ponadto, w związku z potrzebą elektronizacji procedur administracyjnych, w znowelizowanych ustawach szczegółowych wprowadzono przepisy nakładającego na właściwe organy obowiązek udostępnienia wnioskodawcy wzoru pisma w formie dokumentu elektronicznego.

W ocenie autorów projektu ustawy standaryzacja wzorów pism w procedurach administracyjnych umożliwi przeprowadzenie procesu elektronizacji tych procedur. Elektronizacja procedur administracyjnych pozwoli natomiast na podwyższenie standardu usług świadczonych przez administrację publiczną (m.in. wpłynie na szybkość postępowań oraz poprawi jakość kontaktów między administracją a obywatelem).

Wejście w życie nowych przepisów umożliwi wprowadzenie jednolitych w skali kraju wzorów pism wykorzystywanych w różnych procedurach administracyjnych, w szczególności wzorów wniosków o wydanie zezwolenia, o wpis do rejestru, o zmianę danych w zezwoleniu lub w rejestrze, o wydanie licencji oraz zgłoszenia danej działalności właściwemu organowi. Wprowadzone zmiany dotyczą m.in. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, ze zm.), ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, ze zm.), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518, ze zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145, ze zm.), ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 672, ze zm.).

Omówienie zmian w prawie pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.