Na jakie cele wójt gminy może przeznaczyć środki pieniężne pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska - za składowanie odpadów przekazanych przez urząd marszałkowski?

Jaka jest podstawa prawna, aby można było sprawdzić, na jakie cele wójt przeznaczył otrzymane pieniądze z urzędu marszałkowskiego?


Odpowiedź:

Zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) - dalej p.o.ś., gmina może sfinansować zadania z zakresu ochrony środowiska wskazane w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 p.o.ś. w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 p.o.ś., stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.


Finansowanie zadań ekologicznych może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom określonym w art. 403 ust. 4 p.o.ś.

Uchwała w sprawie sfinansowania zadania, którym mowa w art. 403 ust. 2 p.o.ś., jest kontrolowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową.


Uzasadnienie:

Co do zasady, zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej finansowane są ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Takimi środkami są również opłaty za składowanie odpadów przekazywane gminie przez marszałka województwa – art. 402 ust. 6 p.o.ś.
Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594), do obowiązków wójta należy przedkładanie RIO wszelkich uchwał podjętych przez radę gminy objętych zakresem działalności RIO (dotyczy to również uchwał w sprawie finansowania zadań ekologicznych).

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.