Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.Burmistrz nałożył na spółkę karę pieniężną w kwocie 200 zł za nieterminowe przedłożenie kwartalnego sprawozdania za odbiór odpadów komunalnych.

Spółka odwołała się od decyzji. Tłumaczyła, iż wysłała sprawozdanie za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego przed upływem wymaganego terminu.


Zdaniem spółki fakt, iż sprawozdanie wpłynęło do organu, już po upływie terminu, nie ma żadnego znaczenia i nie powinien powodować dla niej jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.


Istotą sporu pomiędzy burmistrzem a spółką była wątpliwość, która z dat, nadania czy doręczenia, świadczy o terminowym bądź spóźnionym przekazaniu sprawozdania.


WSA przyznał rację spółce.


Zdaniem sądu nadanie przez spółkę sprawozdania w ostatnim dniu terminu na poczcie listem poleconym, należy uznać za "przekazanie" sprawozdania w terminie.


Sama czynność nadania przesyłki na poczcie jest czynnością techniczną, która ma potwierdzić fakt złożenia sprawozdania w terminie, ale też rozpoczyna czynność niedokonaną "przekazywania".


Sąd wyjaśnił, iż ustawodawca nie posłużył się jednoznacznymi określeniami jak "sprawozdanie należy doręczyć w terminie do... " lub "sprawozdanie winno zostać osobiście złożone w siedzibie organu w terminie do..." lecz posłużył się nieprecyzyjnym, niezdefiniowanym prawnie pojęciem "przekazania". I to ta czynność musi zostać wykonana przed upływem ustawowego terminu.


W konsekwencji, zdaniem sądu, wyzbycie się posiadania sprawozdania po to by operator pocztowy doręczył go organowi, można uznać za tożsame z "przekazaniem" sprawozdania.


Nie można bowiem domniemywać, iż ustawodawca terminem "przekazanie" objął nie tylko wyzbycie się posiadania dokumentu lecz także dalsze losy sprawozdania, łącznie z doręczeniem do siedziby organu – wyjaśnił WSA.

Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Rzeszowie z 14 stycznia 2015 r., sygn. akt II SA/Rz 1274/14, nieprawomocny