Projekt rozporządzenia ministra cyfryzacji w sprawie określenia wzoru umowy przekazania komputerów przenośnych typu laptop organom prowadzącym szkołę, jest pierwszym z szeregu przepisów przygotowywanych przez ten resort w celu realizacji postanowień ustawy z 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Na mocy przepisów tej ustawy 1 września br. każdy uczeń uczęszczający do IV klasy szkoły podstawowej ma zostać wyposażony (otrzymać na własność lub w użyczenie) komputer przenośny, czyli tzw. laptop. Więcej w tekście: Darmowy laptop dla każdego czwartoklasisty już w najbliższym roku szkolnym.

Zastrzeżenia strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnej wzbudził zakresu danych osoby upoważnionej przez organ prowadzący (w przypadku szkół prowadzonych przez gminy będzie to: wójt, burmistrz, prezydent miasta) do odbioru dostarczonych laptopów. Ministerstwo Cyfryzacji zaproponowało, aby danymi tymi były: imię i nazwisko osoby upoważnionej, jej numer PESEL oraz seria i numer dowodu osobistego.

 

PESEL i numer dowodu nie są potrzebne

Podczas posiedzenia zespołu ds. edukacji, kultury i sportu KWRiST, Katarzyna Nosalska, dyrektor Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji, powoływała się na opinię prawników ministerstwa, z której wynikało, że samo imię i nazwisko jest niewystarczające, a dane takie jak PESEL czy numer i seria dowodu osobistego są zbierane, aby przeciwdziałać m.in. pomyłkom w przekazywaniu tych laptopów.

Zdaniem samorządowców dane takie są jednak nadmiarowe. Do realizacji przekazania i odbioru laptopów w zupełności wystarczy imię i nazwisko upoważnionej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) osoby, np. dyrektora szkoły. Zwróciła na to uwagę m.in. Anna Domańska, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.

- Z poziomu jednostki samorządu terytorialnego, nie dysponujemy takimi danymi. Gdyby ustawodawca czy resort edukacji, który jest administratorem Systemu Informacji Oświatowej, chciał, żeby samorząd dysponował takimi danymi, to by je udostępnił, ale nie dysponujemy takimi danymi, nawet w stosunku do dyrektora szkoły – wskazywała dyrektor Anna Domańska. Zwróciła uwagę, że, aby samorząd mógł zbierać dane jak PESEL i numer dowodu osobistego, powinien najpierw zarejestrować w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych stosowny zbiór danych.

– Trzeba przejść całą procedurę rejestracji zbioru, począwszy od podstawy prawnej, przez zakres, wskazać cel przetwarzania danych osobowych, aby w ogóle mieć uprawnienie do pozyskania na przykład PESEL– mówiła Anna Domańska.

- Uważamy, że te dane są nadmiarowe, są niepotrzebne i w naszej ocenie nieuzasadnione – argumentował Mirosław Jarosiński, zastępca dyrektora w Departamencie Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublina. Podobne wątpliwości zgłosił też Związek Powiatów Polskich, pytając, czy minister cyfryzacji rozwiązanie konsultował z UODO.

Zobacz w LEX: Kalendarz zadań dyrektora - Sierpień 2023 >

 

Wystarczy imię, nazwisko i upoważnienie

Ostatecznie Ministerstwo Cyfryzacji zgodziło się uwzględnić zgłoszoną przez stronę samorządową uwagę. Stronę rządową przekonała argumentacja, że każda osoba odbierająca taką dostawę laptopów będzie legitymować się wystawionym przez organ prowadzący upoważnieniem.

- Osobę odbierającą dostawę komputerów przenośnych dla uczniów można zidentyfikować inaczej. Taka osoba, np. dyrektor szkoły, będzie przecież posiadać dokument, przykładowo pełnomocnictwo wystawione przez wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. Do tego zawsze można poprosić ją o okazanie dowodu osobistego – wskazywała dyrektor Wydziału Edukacji UM Krakowa.

Zobacz w LEX: Ważne terminy dla organów prowadzących - Sierpień 2023 >

 

Tylko laptopy użyczone staną się majątkiem szkoły

Przedstawiciele resortu wyjaśnili też niektóre z wątpliwości samorządowców w związku z planowaną realizacją dostawy laptopów uczniom. Poinformowali, że laptopy zostaną dostarczone pod wskazany przez organ prowadzący adres, a więc dostawy będą mogły być realizowane bezpośrednio do konkretnych szkół.

- Dostawy będą tam, gdzie państwo wskażą, w danym dniu i z przedziałem czasowym, który też możliwy będzie do określenia. Nie będzie konieczności tworzenia przez samorząd jakiegoś jednego centralnego magazynu dla tych dostaw, no chyba że samorząd tak postanowi – tłumaczyła dyrektor Katarzyna Nosalska.

Czytaj w LEX: Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego 2022/2023 >

Ministerstwo Cyfryzacji wyjaśniło także, że laptopów, które zostaną przekazane uczniom na własność nie trzeba będzie „wciągać” do majątku szkoły i następnie ich z tego majątku „zdejmować”. - Takiej rejestracji mają podlegać tylko te komputery, które zostaną uczniom użyczone, na podstawie stosownej umowy zawartej z rodzicami – wyjaśniała dyrektor Katarzyna Nosalska.

Poinformowała także, że w celu bieżącego udzielania odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące dostawy laptopów (jak również związane z ich późniejszym użytkowaniem, np. korzystaniem z gwarancji) zostanie utworzona specjalna infolinia, która ma być obsługiwana przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy.

Zobacz w LEX: Projekty ustaw – zmiany w prawie istotne dla jednostek samorządu terytorialnego >