Do 30 września zgodnie z kalendarzem wyborczym mają być sporządzone spisy wyborców w gminach. Spis wyborców to spis wszystkich osób, którym przysługuje prawo do głosowania.

Dla każdego obwodu głosowania sporządza go wójt, burmistrz, prezydent miasta na podstawie rejestru wyborców. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców, według miejsca zamieszkania.

Dwa egzemplarze spisu

Podstawę przetwarzania danych w spisach wyborców stanowi art. 26 § 1 Kodeksu wyborczego, zgodnie z którym osoby, którym przysługuje prawo wybierania, wpisuje się do spisu wyborców. Spis wyborców jest sporządzany i aktualizowany przez gminę, jako zadanie zlecone, na podstawie rejestru wyborców.

Spis wyborców sporządza się w 2 egzemplarzach, oddzielnie dla każdego obwodu głosowania, według miejsca zamieszkania wyborców, najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów.

Spis jest udostępniany do wglądu na pisemny wniosek wyborcy. Jeden egzemplarz spisu wyborców przekazuje się w przeddzień wyborów przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.

Rejestr wyborców

Rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo do głosowania w wyborach. Podobnie jak w spisie, wyborca może być ujęty tylko w jednym rejestrze wyborców.

Wpis do stałego rejestru wyborców powoduje ujęcie w spisie wyborców i w spisie osób uprawnionych do udziału w miejscu stałego zamieszkania w każdych kolejnych wyborach i referendach, przeprowadzanych na obszarze danej gminy.

Czytaj też: Luka w prawie wyborczym, której RODO nie wypełni
 

Na statkach i za granicami

Spis wyborców może także sporządzić kapitan statku i właściwy terytorialnie konsul. Zgodnie z Kodeksem wyborczym wyborcy przebywający za granicą i posiadający ważne polskie paszporty lub posiadający ważny paszport lub inny dokument kraju UE stwierdzający tożsamość, wpisywani są do spisu przez właściwego terytorialnie konsula.

Wpisu dokonuje się po osobistym zgłoszeniu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą, numer ważnego polskiego paszportu, a także miejsca i datę jego wydania, a w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, również miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców.

Zgłoszenia można dokonać najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów. Rozporządzenie ministra  spraw zagranicznych określa sposób sporządzania i aktualizacji spisu wyborców. Podaje też sposób powiadamiania urzędów gmin o objętych spisem wyborców osobach zamieszkałych w kraju i sposobu wydawania i ewidencji zaświadczeń o prawie do głosowania.

Czytaj też: Szefowa KBW: Komisje wyborcze poradzą sobie z kreskami na karcie do głosowania