Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .Odpowiedź


Organ administracji architektoniczno-budowlanej powinien rozważyć konieczność przeprowadzenia z urzędu postępowania w sprawie wygaszenia decyzji o pozwoleniu na budowę z uwagi na upływ terminów wskazanych w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) – dalej pr. bud.

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 37 ust. 1 pr. bud. decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. Warunkiem do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę jest upływ czasu między poszczególnymi działaniami podejmowanymi przez inwestora w toku procesu budowlanego, których odzwierciedlenie następuje poprzez wpisy w dzienniku budowy – zob. wyrok WSA z dnia 21 maja 2010 r., II SA/Łd 265/10, LEX 667676.


Do formalnego wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę konieczne jest przeprowadzenie postępowania administracyjnego, o którym mowa w art. 162 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267). Przeprowadzenie tego postępowania uzasadnione będzie w sytuacji, gdy organ administracji architektoniczno-budowlanej ustali w sposób nie budzący wątpliwości, że nastąpiła przerwa w budowie uzasadniająca wygaszenie decyzji o pozwoleniu na budowę. Ustalenia organu stwierdzające wygaśnięcie pozwolenia na budowę muszą mieć walor pewności oparty na materiale dowodowym, który nie budzi żadnych wątpliwości – zob. wyrok WSA z dnia 4 grudnia 2012 r., II SA/Op 483/12, LEX 1332807. Kontynuowanie inwestycji przez spadkobierców inwestora będzie możliwe po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .