Pracownik jest zatrudniony w zakładzie budżetowym, będącym jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego. Obecnie pracuje na stanowisku kasjera, które jest stanowiskiem urzędniczym. W zakładzie zwalnia się etat starszego inspektora ds. finansowych i pracodawca chcemy awansować na to stanowisko kasjera.

Jak przeprowadzić awans tego pracownika?

Czy zobowiązany jest przejść służbę przygotowawczą na nowym stanowisku?

Odpowiedź

Awans w takim wypadku oznacza zmianę warunków pracy i płacy. Po awansowaniu z niższego stanowiska urzędniczego na stanowisko wyższe urzędnicze w hierarchii zbędne jest organizowanie służby przygotowawczej dla przenoszonego urzędnika samorządowego.

Zgodnie z art. 20 ustawy o pracownikach samorządowych  pracownik samorządowy, który wykazuje inicjatywę w pracy i sumiennie wykonuje swoje obowiązki, może zostać przeniesiony na wyższe stanowisko (awans wewnętrzny). W tym trybie zmiana stanowiska może nastąpić po prostu w drodze porozumienia zmieniającego warunki pracy i płacy, a jeżeli jest to konieczne – w trybie wypowiedzenia zmieniającego. Przepisy ustawy o pracownikach samorządowych nie ustalają żadnych szczegółowych procedur prowadzenia awansu wewnętrznego.

Jeżeli przeniesienie pracownika wskazanego w pytaniu na stanowisko urzędnicze nastąpi w trybie awansu wewnętrznego, to wówczas – z racji wcześniejszego zatrudnienia w jednostce samorządowej – zbędne jest organizowanie służby przygotowawczej dla tego pracownika. Artykuł 16 ust. 2-3 ustawy o pracownikach samorządowych odnosi się jedynie do osób podejmujących pracę po raz pierwszy (w rozumieniu ustawy) na stanowisku urzędniczym bądź kierowniczym stanowisku urzędniczym. Za osobę taką nie można więc uznać osoby pracującej wcześniej na stanowisku "nieurzędniczym" – ani tym bardziej wcześniej zatrudnioną na stanowisku urzędniczym (stanowisko MSWiA z dnia 6 sierpnia 2009 r., nr BMK-0660-e:1693/2009/PO).

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)