Burmistrz miasta określił spółce wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości.

Spółka złożyła odwołanie od decyzji.

Organ odwoławczy doręczył swoją decyzję spółce w styczniu 2016 r. za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

W sprawie pojawiło się pytanie czy decyzja, która została wydana przed upływem terminu przedawnienia, a doręczona po jego upływie mogła wywołać skutek prawny, w postaci jej wejścia w życie, a więc czy mogła skutecznie określić nową kwotę zobowiązania podatkowego.

WSA wyjaśnił, iż zobowiązanie dotyczyło 2010 r., a więc okres terminu przedawnienia upłynął w dniu 31 grudnia 2015 r.

Sąd podkreślił, iż stan prawny i faktyczny roku przedawnionego jest stanem zamkniętym. Konsekwencją upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego jest to, że na podatniku przestaje ciążyć obowiązek zapłaty podatku.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Sąd zwrócił również uwagę, iż data wydania decyzji nie jest równoznaczna z datą, od której organ i strony będą związani decyzją. Związanie bowiem organu podatkowego własną decyzją wywołuje skutki prawne dopiero w chwili wprowadzenia jej do obrotu prawnego, tzn. z chwilą doręczenia decyzji stronie.

Zatem tylko doręczona decyzja może rodzić skutki prawne zarówno dla strony, jak i organu.

Oznacza to, że decyzja, która została wydana przed upływem terminu przedawnienia, a doręczona po jego upływie nie wywołuje skutków prawnych. Dotyczy bowiem zobowiązania, które wygasło na skutek upływu terminu przedawnienia, a więc zobowiązania nieistniejącego – uznał sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Gliwicach z 27 lipca 2016 r., sygn. akt I SA/Gl 452/16, prawomocny