Rozporządzenie pozwala na udzielenie pomocy osobom fizycznym, przedsiębiorcom oraz jednostkom samorządu terytorialnego z tych gmin. Mogą one skorzystać z szeregu rozwiązań określonych w ustawie z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385, z późn. zm.).

Ułatwienia to możliwość skorzystania ze szczególnych zasad odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. W przypadkach określonych w ustawie, nie będzie wymagane pozwolenie na budowę – w to miejsce wystarczy zgłoszenie robót budowlanych; natomiast samo zgłoszenie remontu organowi administracji architektoniczno-budowlanej - nie będzie wymagane. Dzięki temu proces odbudowy będzie znacznie szybszy.

Aby jak najszybciej ułatwić usuwanie szkód postanowiono także odstąpić od konsultacji społecznych projektu rozporządzenia. Zostanie ono jednak poddane konsultacjom w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, ponieważ wpływa na prawa i obowiązki samorządów.
Projekt wraz z uzasadnieniem i listą poszkodowanych gmin objętych rozporządzeniem został opublikowany na stronie BIP MAC.

(mac.gov.pl)