Budżet przeznaczony na "śmieciowe inwestycje" wynosi w sumie 2,7 mld zł. Przeprowadzony w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 nabór, dotyczy dofinansowania projektów obejmujących elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, w tym instalacje do termicznego przekształcania odpadów (1 typ z budżetem 1,6 mld zł), oraz projekty dotyczące tylko instalacji do termicznego przekształcania odpadów (na 3 typ przeznaczonych zostanie 500 mln zł).

Oddzielny nabór przewidziano dla 2 typu projektów, dotyczących elementów gospodarki odpadami zgodnych z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów przewidziano oddzielny nabór. Przedsięwzięcia zostały podzielone na inwestycje dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz inwestycje odnoszące się do pozostałych elementów. W tym przypadku do rozdysponowania będzie 600 mln zł, (200 mln zł na inwestycje dotyczące PSZOK, oraz 400 mln zł na pozostałe).

Ministerstwo Ochrony Środowiska, zachęca do składania wniosków przede wszystkim JST, ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, a także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST.

(mos.gov.pl)

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami