Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) - dalej u.d.l., ustawodawca wprowadził obowiązek podjęcia decyzji przez podmiot tworzący w formie rozporządzenia, zarządzenia albo uchwały o zmianie formy organizacyjno-prawnej lub jego likwidacji w przypadku niepokrycia ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Przedmiotowa decyzja zgodnie z ust. 4 art. 59 u.d.l. winna być podjęta w terminie 12 miesięcy po upływie 3 miesięcy od zatwierdzenia sprawozdania finansowego i nie pokrycia ujemnego wyniku finansowego za rok obrotowy ww. zakładu.


Zdaniem wnioskodawców, w dobie kryzysu finansowego takie rozwiązanie może doprowadzić do likwidacji znaczącej liczby zakładów opieki zdrowotnej pozbawiając miliony obywateli należnej im opieki medycznej. Dlatego też wnioskodawcy ustawy proponują by obowiązek przekształcenia zadłużonych szpitali w inne formy organizacyjno-prawne odsunąć w czasie o 36 miesięcy. Rozwiązanie takie pozwoli na korektę źle oszacowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia procedur, które doprowadzają szpitale do ujemnego wyniku finansowego.