Skarżący wniósł skargę do NSA na naruszenie prawa do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki w sprawie toczącej się przed WSA. Sprawa dotyczyła skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości utrzymującą w mocy uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie odmowy wpisu na listę adwokatów. Skarżący wniósł o stwierdzenie przewlekłości postępowania w związku z upłynięciem w jego ocenie znacznego okresu czasu od momentu wpłynięcia skargi do WSA do momentu wyznaczenia pierwszego posiedzenia.

W ocenie NSA Sąd pierwszej instancji podjął wszelkie niezbędne czynności zmierzające do prawidłowego i starannego przygotowania sprawy do rozpoznania. Okres pięciu miesięcy jaki wskazuje skarżący, który upłynął od wpłynięcia sprawy (skargi) do wyznaczenia rozprawy wynikał z czasu jaki niezbędny był do zgromadzania dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpoznania sprawy, a którego upływ był niezależny od WSA gdyż wynikał z czasu jaki organy administracji potrzebowały na wymianę korespondencji i wykonania nałożonego na nie zarządzeniem z dnia 17 lipca 2009 r. obowiązku nadesłania niezbędnych dokumentów - listy obecności z posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej. Nadto, zdaniem Sądu, wskazać należy, iż obowiązek rozpoznania przez sąd sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki - w rozsądnym terminie - dotyczy wszystkich spraw, które wpływają do danego sądu. Wszystkie sprawy zgodnie z treścią § 25 ust. 2 i § 31 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 18 września 2003 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. z dnia 29 września 2003 r.), powinny być co do zasady rozpatrywane według kolejności wpływu. Oznacza to, iż ocena zarzutu przekroczenia przez Sąd rozsądnego terminu do rozpatrzenia sprawy nie może nie uwzględniać przeciętnego czasu oczekiwania na rozpoznanie sprawy w prawidłowo funkcjonującym sądzie (postanowienie NSA z dnia 26 listopada 2004 r., sygn. akt GPP 1/04).

NSA nie znalazł podstaw do stwierdzenia, iż w sprawie doszło do przewlekłości postępowania i w oparciu o art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.) w zw. z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę oddalił.


Zobacz orzeczenie:
Postanowienie NSA w Warszawie z dnia 8 grudnia 2009 r., sygn. akt II GPP 5/09