W dniu 27 października 2015 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowego Prawa zamówień publicznych. Projekt nowej ustawy wprowadza zmiany m.in. w zakresie dotyczącym czynności, na jakie będzie można wnosić odwołanie w postępowaniach o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne.

Rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych >>>

Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 180 ust. 2 ustawy p.z.p. odwołanie w postępowaniach o mniejszej wartości może być wniesione tylko i wyłącznie na cztery rodzaje czynności zamawiających. Odwołanie przysługuje wyłącznie od wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę, nieprawidłowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania oraz odrzucenia oferty odwołującego.

Projekt ustawy (art. 308 ust. 2) rozszerza katalog okoliczności uprawniających do wniesienia odwołania. Według nowelizacyjnych założeń odwołanie w procedurach prowadzonych na poziomie krajowym będzie można wnieść od:
1.    Opisu przedmiotu zamówienia,
2.    Wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia,
3.    Określenia kryteriów kwalifikacji,
4.    Odrzucenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub udziału w dynamicznym systemie zakupów,
5.    Odrzucenia oferty odwołującego,
6.    Wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie,
7.    Unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W porównaniu z obecnymi przepisami uprawnienia wykonawców, obejmą więc dodatkowo możliwość kwestionowania postanowień dotyczących opisu przedmiotu zamówienia, wyboru oferty, a także unieważnienia procedury. Zmiana wzmocni pozycję przedsiębiorców w relacjach z organizatorami krajowych postępowań. Aktualnie wykonawca nie może bowiem korzystać z odwołania np. w sytuacji, gdy jego oferta nie podlega odrzuceniu, ale czynność wyboru ofert konkurencji stanowi naruszenie reguł systemu zamówień publicznych. Nowelizacja przepisów nie przywraca wykonawcom uprawnień jakie przysługiwały im w roku 2008, ale z pewnością daje im więcej możliwości niż obecnie obowiązujące regulacje.