Do chwili obecnej sprawozdania były podpisywane przez osobę prowadzącą szkołę, natomiast w miesiącu maju wpłynęło rozliczenie dotacji za okres od stycznia do kwietnia, które zostało podpisane w następujący sposób "z up. podpis nieczytelny".

Czy w tej sytuacji powinniśmy się zwrócić do organu prowadzącego o przedstawienie stosownego upoważnienia dla osoby podpisującej takie rozliczenie?

Jeżeli tak to na jakiej podstawie prawnej?

Odpowiedź

Jeżeli zapisy uchwały organu stanowiącego właściwej jednostki samorządu terytorialnego stanowią, że rozliczenia powinien dokonać organ prowadzący, wówczas rozliczenie z wykorzystania dotacji powinno być podpisane przez ten organ.

Uzasadnienie

Stosownie do zapisu art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty , organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. Jeżeli więc w treści uchwały jest zapis, że to na organie prowadzącym szkołę spoczywa obowiązek rozliczenia dotacji, wówczas to organ prowadzący powinien takie rozliczenie przedstawić i podpisać.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)