W piśmie z dnia 26 października 2011 r. (Znak: WA-0250/101/11) wskazano, iż pobieranie przez gminę odsetek za zwłokę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach, ani też w utrwalonej linii orzecznictwa. Nie ma bowiem podstaw prawnych do dokonywania w trybie przepisów Ordynacji podatkowej wykładni przepisu art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm., dalej jako ustawa ), gdyż nie jest to przepis prawa podatkowego.

RIO zwraca również uwagę, że w ustawie nie zamieszczono przepisów wskazujących jak postępować, gdy zobowiązany zwleka z uiszczeniem opłaty, ani też wskazujących czy możliwe jest dochodzenie od zobowiązanego odsetek. Jak stwierdziła RIO, "brak odpowiednich regulacji w przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przesądza o wyłączeniu opłaty planistycznej z kategorii należności Określonych w art. 2 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej  i tym samym rozstrzyga o stosowaniu w tych sprawach przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego . Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego mają charakter norm powszechnie obowiązujących co skutkuje tym, że w razie wątpliwości, które regulacje procesowe stosować, domniemanie przemawia za stosowaniem Kodeksu postępowania administracyjnego , nie zaś Ordynacji podatkowej ".

Źródło: www.rio.katowice.bip.net.pl

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.)