Skarbnik gminy złożył do wójta wniosek o rozwiązanie stosunku pracy w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego. Rada gminy nie podjęła uchwały o odwołaniu skarbnika ze stanowiska.

Czy w związku z tym wójt może wydać skarbnikowi gminy świadectwo pracy?

Co się dzieje w takim przypadku z pracownikiem, który może i chce przejść na emeryturę?

Odpowiedź


Jeżeli rada gminy nie podejmie żadnej decyzji w sprawie odwołania skarbnika, po 30 dniach od daty doręczenia wniosku przez wójta, oświadczenie w przedmiocie dymisji z zachowaniem okresu wypowiedzenia, albo o rezygnacji ze stanowiska za porozumieniem stron staje się prawnie skuteczne.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.) - dalej u.p.s. skarbnik gminy jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie powołania. Powoływanie i odwoływanie skarbnika leży natomiast w kompetencjach rady gminy, przy czym dokonywane jest na wniosek wójta, który następnie wydaje akt powołania jako przedstawiciel pracodawcy – urzędu gminy (art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. – dalej u.s.g., w zw. z art. 7 pkt 1 u.p.s.).


Jednakże w myśl art. 69 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), do stosunku pracy na podstawie powołania stosuje się przepisy dotyczące umowy o pracę na czas nie określony, z wyłączeniem przepisów regulujących jedynie tryb postępowania przy rozwiązywaniu umów o pracę (tj. w szczególności obowiązek konsultacji związkowej, czy zakaz wypowiedzenia w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy). Oznacza to, że pracownik powołany, który składa rezygnację (dymisję), składa oświadczenie woli rozumiane jako wypowiedzenie stosunku pracy. Tym samym obowiązuje go okres wypowiedzenia. Możliwe jest też rozwiązanie stosunku pracy z powołania za porozumieniem stron. W tej sytuacji procedura powinna być następująca: po złożeniu dymisji lub zawarciu porozumienia stron wójt powinien złożyć do rady gminy wniosek o odwołanie skarbnika. W razie bezczynności organu powołującego tj. rady gminy, zgodnie z art. 89 ust. 1-1a u.s.g. (który stanowi, że jeżeli prawo uzależnia ważność rozstrzygnięcia organu gminy od jego zatwierdzenia, uzgodnienia lub zaopiniowania przez inny organ, zajęcie stanowiska przez ten organ powinno nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego rozstrzygnięcia lub jego projektu, albo 30 dni, jeżeli zatwierdzenie, uzgodnienie lub zaopiniowanie wymagane jest od organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego), po upływie 30 dni od daty doręczenia, oświadczenie w sprawie dymisji lub porozumienie stron staje się prawnie skuteczne. Od tego momentu można liczyć albo okres wypowiedzenia, albo – jeżeli zawarto porozumienie stron – stosunek pracy ulega rozwiązaniu.