Kto uchwala regulamin przyznawania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, rada czy zarząd?

Czy może zarząd uchwala regulamin, a rada tylko uchwałą ustala inne zadania zgodnie z art. 407 pkt 3 Prawa ochrony środowiska ?

Odpowiedź

Regulamin przyznawania dofinansowania ze środków PFOŚiGW uchwala rada powiatu. Określa on zasady wspierania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt regulaminu przedstawia zarząd powiatu, następnie pracuje nad nim komisja wyłoniona spośród radnych powiatu, aby w końcu rada podjęła uchwałę w sprawie jego przyjęcia.

Należy przypomnieć, że rada powiatu rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie powiatowym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych. Również w formie uchwał rada wyraża opinie i zajmuje stanowisko w sprawach związanych z realizacją swoich kompetencji stanowiących i kontrolnych.
 
Uzasadnienie
 
W art. 407 Prawa ochrony środowiska , ustawodawca wskazał katalog zadań, na których realizację można przeznaczyć środki funduszy powiatowych, przez określenie, że środki te mogą zostać wykorzystana również na inne zadania ustalone przez radę powiatu. W związku z tym rady powiatu w formie uchwały mogą wskazać również inne kierunki finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska. Powinny być one określone precyzyjnie, aby na tym tle nie dochodziło do sporów.

Powiatowy fundusz ochrony środowiska nie ma osobowości prawnej. W związku z tym środkami pozostającymi w ich dyspozycji zarządzają organy samorządu powiatowego. Aby odbywało się to zgodnie z zasadami obowiązującymi w sektorze finansów publicznych w art. 420 Prawa ochrony środowiska zobowiązano organy wykonawcze powiatu do opracowania projektów zestawienia dochodów i wydatków na dany rok. Jeśli rada powiatu uzna, że przedstawiony jej przez zarząd do zatwierdzenia projekt zestawienia dochodów i wydatków na dany rok nie spełnia oczekiwań może sama uzupełnić go lub opracować nowy projekt na sesji. Natomiast uchwalenie regulaminu przyznawania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej należy do wyłącznej kompetencji rady powiatu.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2009 r. Nr 151, poz. 150 ze zm.)