Rada miejska podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości cen biletów na liniach komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta. Oprócz cen biletów rada miejska ustaliła również opłatę manipulacyjną od każdego biletu zakupionego bezpośrednio u kierowcy. Jako podstawę prawną dla podjęcia powyższych uregulowań rada wskazała art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej upoważniający do określenia przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego

Postępowanie nadzorcze wykazało, iż brak jest przepisu upoważniającego do pobierania takich opłat manipulacyjnych od biletów zakupionych bezpośrednio u kierowcy. Możliwości takiej nie przewidują zarówno przepisy ustawy o gospodarce komunalnej , jak również przywołany w podstawie prawnej uchwały art. 8 ust. 1 ustawy o cenach . Ponadto podstawy prawnej do podejmowania uregulowań dotyczących dodatkowej opłaty za zakup biletów u kierowcy nie zawiera wydane na podstawie upoważnienia zawartego w art. 34 a ust. 1 Prawa przewozowego rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz. U. Nr 14, poz. 117) . Wojewoda przypomniał, że rada miejska jako organ stanowiący powinna działać wyłącznie na podstawie prawa i w jego granicach. Niedopuszczalne jest podejmowanie regulacji bez wyraźnego upoważnienia ustawowego lub z jego przekroczeniem.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 )
Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz. U. Nr 14, poz. 117)