Istotą sporu w sprawie była odpowiedź na pytanie, czy w przypadku prawidłowo zwołanej sesji rady gminy wraz z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania przewodniczącego rady gminy i wyboru nowego przewodniczącego rady gminy, jakąkolwiek część obrad rady gminy może prowadzić radny nie będący formalnie ani przewodniczącym organu stanowiącego, ani też wiceprzewodniczącym.

Wojewoda uznał, iż ustawodawca nie przewidział takiej sytuacji.

WSA zgodził się z organem nadzoru, iż nie ma podstaw prawnych, aby po prawidłowym zwołaniu sesji przez przewodniczącego rady gminy i podjęciu przez radę skutecznej uchwały o odwołaniu przewodniczącego, dalsze prowadzenie obrad rady można było powierzyć innej osobie niż wiceprzewodniczący rady.

Dotyczy to również sytuacji gdy tą osobą był najstarszy wiekiem radny.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Nie jest dopuszczalnym legalne podjęcie uchwały przez radę gminy w sytuacji, gdy obrady takiej rady prowadzi najstarszy wiekiem radny nie będący jej przewodniczącym lub wiceprzewodniczącym i nie zachodzi żaden ustawowy wyjątek dopuszczający takie prowadzenie obrad.

Wszystkie uchwały podejmowane przez radę gminy w przypadku, gdy obradami takiej rady kieruje osoba nieuprawniona, są obarczone istotnymi wadami uzasadniającymi ich unieważnienie – podkreślił sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Krakowie z 13 lutego 2017 r., sygn. akt III SA/Kr 1700/16, nieprawomocny  

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Samorząd Terytorialny
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów