Rada miejska podjęła uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Przedmiotowa uchwała została podjęta w oparciu o art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) .

W jednym z zapisów uchwały rada ustaliła, iż prace zespołu i grup roboczych koordynuje przewodniczący zespołu – dyrektor ośrodka pomocy społecznej lub wskazany przez niego pracownik. Tymczasem zgodnie z art. 9a ust. 6 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego jest wybierany na pierwszym posiedzeniu zespołu spośród jego członków. Oznacza to, że rada gminy nie posiada kompetencji do określenia jaki podmiot będzie pełnił funkcję przewodniczącego.

Stosownie bowiem do wskazanego przepisu ustawy przewodniczącym może być każdy z członów zespołu, o ile zostanie wybrany i wyrazi zgodę na pełnienie tej funkcji. Ponadto rada uchwaliła, iż członkami zespołu interdyscyplinarnego są kierownicy instytucji, które podpisały porozumienie o współpracy, a członkami grup roboczych mogą być pracownicy przez nich wytypowani. Organ nadzoru stwierdził, iż rada ustalając kto i w jakich okolicznościach może być członkiem zespołu interdyscyplinarnego czy też grup roboczych nie tylko zmieniła reguły ustalone przez ustawodawcę, ale również wykroczyła poza ramy upoważnienia ustawowego zawartego w art. 9a ust. 15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie . Skład zespołu interdyscyplinarnego określa ostatecznie organ wykonawczy gminy, który stosując bezpośrednio przepisy ustawowe i działając w oparciu o zawarte porozumienia ze wskazanymi wyżej podmiotami, ustala jakie jednostki będą reprezentowane w zespole. W podobnym tonie należy odnieść się do grup roboczych działających w ramach zespołu. Regulacja ustawowa nie decyduje o ostatecznym kształcie osobowym danej grupy roboczej ale wyznacza reguły jej konstrukcji. W oparciu o te reguły zespół interdyscyplinarny będzie każdorazowo ustalał skład osobowy danej grupy roboczej w zależności od potrzeb zgłaszanych przez zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach. Zdaniem wojewody prowadzony przez radę powyższy zapis uchwały stanowi istotne naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie . Nie sposób bowiem uznać, że radzie gminy przysługują jakiekolwiek kompetencje do określenia w sposób wiążący składu zespołu interdyscyplinarnego czy też jego grup roboczych, jak również do wprowadzania unormowań mogących mieć wpływ na ostateczny ich kształt.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 125, poz. 842)