Rada Miejska w Kętrzynie podjęła w 2012 r. uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta. Następnie w 2016 r. została ona znowelizowana. Wojewoda Warmińsko – Mazurski wniósł skargę, w której zarzucił uchwale naruszenie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 15 ust. 2 ustawy o transporcie publicznym (utp). Ponieważ uznał, że akt ten został wydany z przekroczeniem delegacji ustawowej. Podniósł, że właściwego organizatora transportu na terenie miasta określa się na podstawie dwóch kryteriów: obszaru działania i zasięgu przewozów. Natomiast określenie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania, następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ.

Czytaj także: Można już wnioskować o wsparcie ekologicznego transportu publicznego >>>

Nie było porozumienia z powiatem i województwem

Wojewoda ustalił, że załącznik do uchwały obejmuje przystanki w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich. Jednakże Powiat Kętrzyński i Województwo Warmińsko – Mazurskie nie powierzyły Miastu Kętrzyn, w drodze porozumienia, zarządzania przystankami komunikacyjnymi. Organ nadzoru stwierdził, że także art. 15 ust. 2 utp nie przyznaje kompetencji do ustalania warunków i zasad korzystania z przystanków należących do powiatu i województwa. Dlatego wojewoda uznał, że rada przekroczyła w ten sposób ustawową delegację. W odpowiedzi na skargę, Burmistrz Miasta Kętrzyn wniósł o jej oddalenie. Wskazał, że wprawdzie organ nadzoru oparł swoje stanowisko na informacjach uzyskanych od Starosty Kętrzyńskiego i Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie, ale w skardze brakuje dowodów na ustalenia dotyczące dróg wojewódzkich. Burmistrz podniósł także, że rada działała w granicach obowiązującego prawa, a wojewoda nie wykazał, że powiat i województwo nie powierzyło zarządzania przystankami gminie. Wojewoda podtrzymał jednak swoje stanowisko i wskazał, że na wysłaną przez niego prośbę o udzielenie informacji, Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego odpowiedział mu, że nie wyrażono zgody na przekazanie przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich.

 


Rada miasta przekroczyła zakres upoważnienia

Sprawą zajął się sąd administracyjny, który uznał, że skarga zasługuje na uwzględnienie, ponieważ zaskarżona uchwała została wydana z przekroczeniem delegacji ustawowej. Przepis art. 15 ust. 2 utp upoważnia do określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców. Oznacza to, że określony w nim zakres przedmiotowy należy do uchwałodawczych kompetencji jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast upoważnienie zawarte w tym przepisie powinno być odczytywane zgodnie z jego literalnym brzmieniem, a więc ściśle, ponieważ jego interpretacja nie może prowadzić do naruszenia ustawowych zasad dotyczących organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu osób w transporcie zbiorowym (np. wyrok NSA z 8 lutego 2017 r., sygn. akt II GSK 4512/16). Z powołanego wyżej przepisu jasno wynika, że właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek określenia w drodze uchwały tylko tych przystanków komunikacyjnych i dworców, których jest właścicielem lub zarządcą. Określając zatem w załącznikach do uchwały przystanki komunikacyjne na terenie miasta Kętrzyna, których właścicielem lub zarządzającym nie jest gmina miejska, lecz powiat i województwo, oraz w konsekwencji uregulowanie warunków i zasad korzystania z tych przystanków komunikacyjnych, Rada Miejska Kętrzyn przekroczyła zakres upoważnienia ustawowego do wydania aktu prawa miejscowego, co stanowiło istotne naruszenie prawa. W świetle powyższego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.

Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 28 sierpnia 2018 r., sygn. akt II SA/Ol 472/18