Czy gmina, naliczając dotację dla przedszkoli niepublicznych, ma prawo odliczyć z podstawy naliczania:
- wpłaty rodziców (opłata stała bądź czesne),
- koszty utrzymania kuchni?

Czy zmiany wnoszone od 2006 r. do ustawy o systemie oświaty , miały wpływ na sposób naliczania dotacji przez gminę dla przedszkoli niepublicznych?

Czy gmina, rozliczając przedszkola niepubliczne z udzielonej dotacji, uznaje tylko wydatki bieżące poniesione przez te przedszkola na realizację podstawy programowej, czy powinna też uznać wydatki bieżące poniesione na całą działalność statutową?

Odpowiedź

Dotacje mogą być przeznaczone na wydatki bieżące przedszkola.

Uzasadnienie

Stosownie do zapisów art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty , dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego - pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola publicznego, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego. Wobec braku definicji pojęcia "wydatków bieżących" w treści ustawy o systemie oświaty , należy posiłkować się w tym zakresie zapisami ustawy o finansach publicznych . Stosownie do zapisu art. 236 ust. 2 ustawy o finansach publicznych do wydatków bieżących zalicza się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi. Uważam, że w tym kontekście opłaty ponoszone przez rodziców dzieci w przedszkolach prowadzonych przez gminę, nie wliczają się do podstawy naliczenia dotacji. Podobnie sytuacja wygląda w odniesieniu do kosztów przyrządzenia posiłków dla uczniów. Są to bowiem koszty ponoszone przez rodziców, a nie de facto przez gminę.

Jeżeli chodzi o zmiany w naliczaniu dotacji, na pewno najistotniejszym, godnym podkreślenia jest zmieniony zapis art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty Z dniem 6 stycznia 2010 r. wszedł w życie zapis, zgodnie z którym jeżeli do przedszkola uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2b ustawy o systemie oświaty , do wysokości iloczynu kwoty wydatków bieżących stanowiących w gminie dotującej podstawę ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych w przeliczeniu na jednego ucznia i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych przedszkoli w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji. W przypadku braku niepublicznego przedszkola na terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, gmina ta pokrywa koszty udzielonej dotacji w wysokości równej 75% wydatków bieżących stanowiących w gminie dotującej podstawę udzielenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. Przepis ten w poprzednim brzmieniu zobowiązywał gminę, której mieszkańcem był uczeń do zwrotu gminie dotującej kosztów dotacji, zgodnie z zapisem ust. 2b ustawy o systemie oświaty Nowelizacja zapisów ustawy o systemie oświaty miała bezpośredni związek z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2008 r. (wyrok TK z dnia 18 grudnia 2008 r., K 19/07). Z dniem 6 stycznia 2010 r. wydatki gminy zobowiązanej do refundacji stały się bardziej zracjonalizowane, tzn. znajdują oparcie w realnych możliwościach ekonomicznych tej gminy.

W odniesieniu do sposobu przeprowadzenia kontroli udzielonej dotacji to, zgodnie z zapisem art. 90 ust. 3e ustawy o systemie oświaty organy jednostek samorządu terytorialnego mogą kontrolować prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanych szkołom i placówkom z budżetu tych jednostek. Dotacje są przeznaczane na dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej i mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących placówki. Przyznana dotacja może być więc wykorzystana na ww. zadania.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)