Związek w piśmie do Marszałka Sejmu RP, Elżbiety Witek przypomina, że podczas ubiegłorocznych prac nad nowelizacją ustawy o OZE, samorządy zgłaszały wątpliwości, czy proponowane przez ustawodawcę rozwiązanie prawne zapewni wszystkim mieszkańcom – beneficjentom projektów parasolowych – równy dostęp do korzystania z energii wytworzonej w instalacjach fotowoltaicznych.

- Zwracaliśmy uwagę na możliwość zaistnienia sytuacji, w której na dwóch sąsiadujących ze sobą nieruchomościach zostaną zastosowane dwa odmienne sposoby rozliczenia energii, z czego jeden będzie znacznie mniej korzystny z punktu widzenia prosumenta – podkreśla Piotr Kuczera, przewodniczący związku.

Czytaj także: Prezydent podpisał zmiany w rozliczaniu prosumentów energii>>

Z tych względów ŚZGiP proponował wprowadzenie co najmniej dwuletniego vacatio legis dla projektów z zakresu fotowoltaiki, które uzyskały dofinansowanie ze środków UE i są realizowane obecnie lub zostaną zrealizowane w ciągu najbliższych dwóch-trzech lat przez samorządy lub też pozostawienie w podobnym okresie możliwości wyboru przez beneficjenta sposobu rozliczenia. Stanowisko Związku poparło Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych.

 

Senat nie uwzględnił wniosku

Uwagi zgłaszane przez samorządy spotkały się ze zrozumieniem ze strony parlamentarzystów z Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska.  W efekcie szeregu spotkań konsultacyjnych ze środowiskiem samorządowym, została wypracowana tzw. „poprawka samorządowa”, która miała pozwolić na zakończenie projektów parasolowych na dotychczasowych warunkach dla mieszkańców (uczestników projektów), którzy podpisali umowy z gminami na realizację instalacji przed 31 marca 2022 roku.

Poprawka zakładała też wydłużenie terminu zgłoszenia instalacji do operatora sieci do grudnia 2023 r., co pozwoliłoby na skuteczne zakończenie rozpoczętych już projektów.

- Poprawka ta została zgłoszona podczas prac Senatu RP nad ustawą, jednak, pomimo licznych apeli samorządowców, nie została uwzględniona przez większość senacką. W konsekwencji Sejm nie miał już możliwości wprowadzenia rzeczonej poprawki – piszą przedstawiciele związku.

Posłowie obiecali szybką ścieżkę, samorządy czekają

Jednakże już podczas prac sejmowych, przedstawiciele partii rządzącej zadeklarowali wprowadzenie „poprawki samorządowej” po przyjęciu ustawy i podpisaniu jej przez Pana Prezydenta RP, uruchamiając szybką ścieżkę nowelizacyjną, tak aby zdążyć z jej wprowadzeniem przed końcem marca 2022 r., tj. terminem wejścia w życie ustawy o OZE.

- Głęboko wierzymy, że złożone samorządom, a przede wszystkim mieszkańcom, którzy zamierzali zrezygnować z uczestnictwa w projektach i zamontować instalacje PV na własną rękę, deklaracje, zostaną dotrzymane – liczą samorządowcy.

Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Klimatu i Środowiska sytuacja dotyczy ponad 100 tys. gospodarstw domowych. Brak przedmiotowej nowelizacji skutkował będzie ponownymi, masowymi rezygnacjami z uczestnictwa w projektach gminnych, a w konsekwencji koniecznością zwrotu olbrzymich środków do UE przez samorządy na skutek niezrealizowania wskaźników projektowych.

 

 

Wiele gmin wybrało też formułę grantową

Dodatkowo w swoim wystąpieniu Związek zwraca uwagę na fakt, że wiele gmin, które korzystały z konkursów dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wybierało nie tylko formułę parasolową realizacji swojego projektu, ale również formułę grantową, w której inwestorem był mieszkaniec, natomiast zanim wykonał inwestycję w formie mikroinstalacji fotowoltaicznej w ramach takiego projektu grantowego, był zobowiązany do złożenia odpowiedniego wniosku i podpisania z gminą umowy o powierzenie grantu na ten cel.

Związek uważa, że powinna zostać uwzględniona również formuła grantowa w ramach wprowadzanych zmian do ustawy. Wskazuje, że pominięcie w proponowanych w ramach „poprawki samorządowej” zmianach formuły grantowej jest dyskryminujące dla tych mieszkańców i gmin, które wybrały tę formę pomocy. A postulowane zmiany są szczególnie istotne w obliczu aktualnej sytuacji na rynku paliw i energii, tj. rosnących skokowo cen.