Pytanie:
Organ prowadzący niepubliczne przedszkole złożył wniosek o przekształcenie go w publiczne od dnia 1 września 2017 r. Czy w istniejącym stanie prawnym możliwe jest takie przekształcenie? Jaka jest w takim przypadku procedura postępowania, w szczególności: czy możliwa jest zmiana wpisu w ewidencji, a może przedszkole niepubliczne powinno być zlikwidowane i wykreślone a to powstające przejść cała procedurę rejestracyjną; jakie dokumenty powinien przedłożyć w gminie wnioskodawca; czy w tym procesie bierze udział kurator; kto wówczas wysyła do niego dokumenty, gmina czy OP; czy wójt może odmówić dokonania rejestracji takiego przekształcenia (przedszkola gminne nie zapewniają miejsc dla wszystkich uprawnionych dzieci)?

Odpowiedź:
Niedopuszczalne jest przekształceni niepublicznego przedszkola w przedszkole publiczne.

Uzasadnienie:
Przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o. nie dają możliwości przekształcenia przedszkola niepublicznego w przedszkole publiczne, z tego względu gmina nie może pozytywnie rozpatrzyć takiego wniosku.

Organ prowadzący może założyć nową placówkę – publiczne przedszkole, działając na podstawie art. 5 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 6 ust. 1, art. 58, art. 60 u.s.o., co w szczególności wymaga opracowania aktu założycielskiego, statutu i przede wszystkim uzyskania zezwolenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta), poprzedzonego uzyskaniem pozytywnej opinii kuratora oświaty. Wniosek o udzielenie zezwolenia składa się wraz z projektem aktu założycielskiego i statutu; wniosek zawiera także dane niezbędne do wpisania przedszkola do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. Wniosek składa się nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym ma nastąpić uruchomienie publicznego przedszkola (art. 58 ust. 4 u.s.o.). Przepis § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną – dalej r.z.w.u.c.z. nie wymienia pozytywnej opinii kuratora oświaty jako obowiązkowego załącznika do wniosku, powinien więc o nią wystąpić organ jednostki samorządu terytorialnego. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) może odmówić wydania zezwolenia na prowadzenie publicznego przedszkola (§ 6 ust. 1 r.z.w.u.c.z.). Akt założycielski i statut przedszkola obowiązkowo przesyła właściwemu kuratorowi oświaty organ prowadzący w razie uzyskania zezwolenia na prowadzenie przedszkola (art. 58 ust. 7 u.s.o.). Analogiczne do art. 58 u.s.o. regulacje są projektowane w art. 88 ustawy – Prawo oświatowe (https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/10/projekt-ustawy-prawo-oswiatowe.pdf).

W przypadku faktycznego zaprzestania działalności przedszkola (np. z powodu braku uczniów przeniesionych do publicznej placówki), po upływie 3 miesięcy gmina powinna z urzędu wykreślić wpis przedszkola z ewidencji, co jest równoznaczne z jego likwidacją (art. 83 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 u.s.o.). Osoba prowadząca może także sama formalnie zlikwidować przedszkole. Zgodnie z art. 84 ust. 3 u.s.o. osoba prowadząca może zlikwidować przedszkole z końcem roku szkolnego. W tym przypadku osoba prowadząca jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów oraz gminę. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu. Na podstawie art. 83 ust. 4 u.s.o. dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanego przedszkola w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji. 

LEX Prawo Oświatowe
Artykuł pochodzi z programu LEX Prawo Oświatowe
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami