Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) - dalej p.o.ś., zarząd województwa opracowuje programy ochrony powietrza opiniowane przez wójtów i starostów. Proszę o wskazanie przepisów prawa, na podstawie których starostowie mogliby lub musieliby wykonać programy ochrony powietrza w obrębie swojej jednostki samorządu terytorialnego.

Czy w ogóle jest konieczność wykonania takiego dokumentu przez wójtów i starostów?


Odpowiedź:

Programów ochrony powietrza, w tym sytuacji kiedy są wymagane i trybu ich uchwalania, a także organów właściwych w sprawie ww. programów, dotyczy Tytuł II "Ochrona zasobów środowiska" Dział II "Ochrona powietrza" p.o.ś.

Przepisy tam zawarte nie dają podstawy starostom, wójtom do uchwalenia programów ochrony powietrza dla właściwych im obszarów. Nie nakładają również na ww. organy obowiązków opracowania i uchwalenia takich programów.

Analizując art. 91 p.o.ś., łatwo zauważyć, że jedynym kompetentnym w sprawie uchwalania programów ochrony powietrza jest zarząd województwa.


Odmienna sytuacja występuje w przypadku ochrony przed hałasem (Dział V "Ochrona przed hałasem"). Tu znaczne uprawnienia w zakresie tworzenia programy ochrony środowiska przed hałasem i jego uchwalania ma rada powiatu.